srЋирилицаlatLatinicaenEnglish
Почетна >>> Канцеларија >>> Организациона структура

Организациона структура

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству спољних послова, 1051-1/12 oд 9. септембрa 2014. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност својим Закључком 05 Број: 110-10271/2014 од 13. септембра 2014. године,  је ступио на снагу 24.09.2014. године.

Део Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МСП, а који се односи на Управу можете погледати ОВДЕ. 

Овим правилником утврђују се унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни однос; руковођење унутрашњим јединицама; овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица; начин сарадње органа са другим органима и организацијама; број државних секретара и државних службеника на положају и опис њихових послова; број радних места по сваком звању (за државне службенике) и свакој врсти (за намештенике); називи радних места; описи послова радних места и звања, односно врсте у која су радна места разврстана; потребан број државних службеника и намештеника за свако радно место и услови за запослење на сваком радном месту у Управи за сарадњу с дијаспором и Србима у региону.

За обављање послова из законом утврђеног делокруга Управе образују се следеће основне унутрашње јединице:

  • Сектор за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону;
  • Сектор за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно-образовних и других видова сарадње;

У Управи се као уже унутрашње јединице изван Сектора образују:

  • Одсек за правне и кадровске послове;
  • Група за финансијске послове.

  Сектор за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону

       У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону обављају се послови који се односе на: континуирано праћење, модернизацију и редефинисање могућих модела сарадње матичне државе и дијаспоре и Срба у региону; праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије на територији Европских земаља и Русије и праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије на територији Прекоморских земаља и Далеког истока; подршку процесу побољшања услова за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у иностранству;  помоћ у унапређењу права и положаја Срба у региону; стварање услова за повратак припадника дијаспоре у Републику Србију, кроз сарадњу са свим релевантним органима и организацијама у  Републици Србији; пружање административно-техничке подршке Скупштини дијаспоре и Срба у региону и радних тела Скупштине; пружање административно-техничке подршке Савету за дијаспору и Савету за односе са Србима у региону; активну сарадњу и координацију са свим релевантним органима и организацијама, ради ефикаснијег решавања права и положаја припадника дијаспоре и Срба у региону, и предлагање мера за побољшање положаја припадника дијаспоре и Срба у региону; унапређење информисања исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије, као и предлагање и утврђивање програма промоције, сарадње и информисања дијаспоре и Срба у региону; вођење и ажурирање базе података о организацијама у дијаспори и региону, и предузимање мера за унапређење и развијање базе, у складу са најновим ИТ технологијама; припрема саопштења и информација за јавност руководиоцима управе и послови екстерне контроле са средствима јавног информисања; редовно праћење саопштења и података објављених о раду Управе у домаћим и страним медијима и сачињавање извештаја за потребе руководиоца Управе;  обављање других послова из делокруга Сектора.

У Сектору за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону образују се следеће уже унутрашње јединице:

1) Одсек за статусна питања;

 2) Група за унапређење комуникацијe.

 У Одсеку за статусна питања обављају се послови који се односе на: сарадњу са надлежним државним органима и другим релевантним институцијама ради решавања појединачних захтева припадника дијаспоре и Срба у региону који се односе на унапређење њихових статусних права; праћење и предлагање мера у циљу побољшања услова за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у иностранству; праћење примене Закона о дијаспори и Србима у региону, и пружање стручне подршке у вези са његовом практичном применом; пружање административно-техничке подршке Скупштини дијаспоре и Срба у региону и радних тела Скупштине; пружање административно-техничке подршке Савету за дијаспору и Савету за односе са Србима у региону, обављање послова који се односе на праћење положаја српског народа у земљама региона, и предлагање мера за унапређење њиховог положаја; праћење положаја припадника дијаспоре у земљама Европе и Русији и предлагање мера за њихово слободно организовање; пружање подршке постојећим и новонасталим организацијама и институцијама у земљама Европе и Русије и остваривање редовне координације са организацијама дијаспоре које су образоване на територији тих држава, и други послови из делокруга Одсека.

У Групи за унапређење комуникације обављају се послови који се односе на: припремање информација и саопштења Управе у обраћању јавности у Србији и иностранству, а који се односе на дијаспору и Србе у региону; припремање извештаја и информација за средства информисања за директора Управе; припремање материјала за медије у Србији, дијаспори и региону; израда интернет презентације Управе; преузимање аудио и видео записа у циљу мулитимедијалне презентације и квалитетнијег представљања Упаве; израду плана за промоцију пројеката сарадње са медијима у Србији и медијима у иностранству; презентовање свих активности које спроводи Управа, и обавештавање медија о томе; обраду и припремање радног и промотивног материјала за Управу; обавља координација поступка достављања брзих одговора припадницима дијаспоре и Србима у региону, и обавља координација са унутрашњим јединицама Управе ради обављања послова у датој области; обављају послови пружања података за потребе дијаспоре и Срба у региону у електронском облику, обавља координација послова у циљу израде и достављања брзих одговора на питања дијаспоре и Срба у региону, и врше се и други послови из делокруга Одсека.

Сектор за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно – образовних и других видова сарадње

 

У Сектору за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно – образовних и других видова сарадње, обављају се послови који се односе на: унапређење, развој и јачање пословне сарадње дијаспоре и Срба у региону са матичном државом; промовисање инвестиционих аспеката сарадње дијаспоре и Срба у региону у Републици Србији; остваривање активне сарадње са свим релевантним привредним субјектима у Републици Србији и иностранству у циљу унапређења пословне сарадње и инвестирања дијаспоре и Срба у региону; извршавање обавеза у вези са спровођењем Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију; информисање дијаспоре и Срба у региону о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и програмима међународне помоћи који се односе на дијаспору и регион; припрему и реализацију пројеката из делокруга рада Сектора; обављају се послови који се односе на: унапређење научних, културних, просветно-образовних и других видова сарадње са дијаспором и Србима у региону;  очување и неговање српског културног, етничког и верског идентитета, пружањем подршке кроз заједничке  програме и пројекте, као и пружањем подршке унапређењу капацитета организација у дијаспори и региону; израду плана за коришћење знања и вештина на даљину високообразованих припадника дијаспоре, у сарадњи са релевантним субјектима; послове координације и сарадње са релевантним државним и другим органима у циљу унапређења образовно-васпитног рада у иностранству, као и предлагање мера и активности у складу са развојем ИТ технологија; израду и одржавање интерактивног web портала за учење српског језика у дијаспори; доделу националних признања за посебан допринос у јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону;  подизање капацитета, степена организованости, модернизације и умрежавања организација у дијаспори и региону; креирање и одржавање базе података о црквама, задужбинама, родним кућама и другим објектима значајним за српску науку, културу и уметност; организацију културних, научних, спортских и другух манифестација; израда и дистрибуција публикација које садрже информације о националном идентитету, обележјима, друштвеним вредностима, култури, историји, економији, важним акцијама и иницијативама које долазе из Републике Србије, обављање других послова из делокруга Сектора

У Одсеку за правне и кадровске  послове обављају се послови који се односе на: израду аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и намештеника; припрему предлога Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи; сарадњу са Службом за управљање кадровима у вези са  поступком спровођења интерног и јавног конкурса за запошљавање државних службеника и послове везане за поступак оцењивања државних службеника; сарадња са Националном службом запошљавања, ПИО и Фондом за здравствено осигурање запослених; спровођење поступка за утврђивање дисциплинске и материјалне одговорности запослених; припрему аката о процени ризика у вези са безбедношћу на раду, праћење остваривања предвиђених ризика и предлаже мере за њихово отклањање; израду Програма рада Управе и праћење и старање о реализацији програма рада канцеларије; припрему и реализацију пројеката из делокруга Управе; припрема предлога одговора на жалбе, тужбе и друге поднеске из области радних односа; доступност информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности; административно-технички послови; послови у вези са поступком јавних набавки; послови у вези информација од јавног значаја, и други послови из делокруга Одсека.

У Групи за финансијске послове, обављају се послови који се односе на: припрему предлога финансијског плана Управе и припрему планова извршења буџета Управе, и сачињавање извештаја о извршењу буџета Управе; обављање финансијско-материјалних послова за програме и пројекте који се финансирају из буџета; вођење пословних књига и усклађивање истих са главном књигом трезора, и састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја; обраду зарада и осталих личних примања запослених; припрему налога за плаћања; послове јавних набавки; обављање и других послова из делокруга Групе.

Графички приказ – Органограм Управе можете поглeдати ОВДЕ.