srlaten

Конкурси за суфинансирање пројеката 2017.

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује конкурсе који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону и матичне државе и дијаспоре. Конкурси су отворени од 13. марта до 03. априла.

Текст конкурса – РЕГИОН

Текст конкурса – ДИЈАСПОРА

 

Предмет оба конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ: 1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета; 2) унапређење економске сарадње Републике Србије и Срба у региону.

ОБЛАСТИ КОНКУРСА

На конкурсима учествују пројекти који се могу сврстати у једну од следећих области, које је обавезно назначити на пријавном формулару скраћеном формулацијом:  

 • Подршка организацији школа, кампова и едукативних радионица намењених дечјем и омладинском узрасту – скраћено: ШКОЛЕ.
 • Подршка изради и аквизицији уџбеника, књига и дидактичких средстава намењених школама и библиотекама Срба у региону – скраћено: КЊИГЕ.
 • Подршка организовању манифестација, омладинско – спортских и културно – уметничких догађаја и приредби у региону и матичној држави– скраћено: МАНИФЕСТАЦИЈЕ.
 • Подршка пројектима медија, медијске писмености и дигиталне комуникације који су намењени Србима у региону – скраћено: КОМУНИКАЦИЈА.
 • Подршка пројектима издавачке и књижарске делатности који јачају везе и матичне државе и Срба у региону – скраћено:   ИЗДАВАШТВО.
 • Подршка пројектима који доприносе заштити права и интереса држављана Р Србије и Срба у региону (правна помоћ, статусна подршка у матичној и држави пријема, подршка организовању, истраживања) – скраћено СТАТУС.
 • Подршка пројектима који доприносе унапређењу економске сарадње Р Србије и Срба у региону – скраћено ЕКОНОМИЈА

Право учешћа на конкурсу имају: 1) организације, удружења грађана припадника српске заједнице из региона  2) регистрована удружења грађана са седиштем у Републици Србији; Право учешћа на конкурсу немају: 1) директни или индиректни корисници буџетских средстава, 2) појединци, 3) привредни субјекти.

Обавезна документација за подносиоце предлога пројеката је:

 • Попуњен Образац 1 – за пријаву и писање предлога пројекта (саставни део овог обрасца је Пријава, Предлог пројекта и Изјава о непостојању сукоба интереса и веродостојности података у обрасцима за пријаву – оверена и потписана од стране овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта)
 • Попуњен Образац 2 – предлог буџета пројекта
 • Решење о упису у регистар организација, као доказ да је организација регистрована у складу са прописима државе у којој делује; организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе Решење преведено на српски језик код овлашћеног судског тумача за српски језик.
 • за организације из иностранства уз пријавну документацију потребно је достављање фотокопије инструкције за девизне уплате из банке у којој организација има отворен рачун (није довољно само попунити SWIFT и IBAN у образцу пријаве).

Организације које су уписане у Евиденцију организација дијаспоре и организација Срба у региону достављају само фотокопију решења о упису у евиденцију. Епархије Српске православне цркве у иностранству достављају фотокопију потврде о упису у Регистар цркава и верских заједница. Црквене јединице у оквиру епархије Српске православне цркве у иностранству, поред потврде о упису у регистар Епархије, достављају и потврду те Епархије да јединица има својство правног лица у смислу аутономних прописа СПЦ.

Пожељна пратећа документација за подносиоце предлога пројеката:

 • Протокол или уговор о партнерству у случају партнерства више удружења, који јасно дефинише улоге и одговорности сваког партнера
 • Писма препоруке од дипломатско конзуларног представништва, црквених и верских заједница, појединаца.

Реализација пројекaта предвиђена је у току 2017. године. Организација која се пријављује на Конкурс може аплицирати само са једним пројектним предлогом. Смернице за подносиоце предлога пројеката садрже детаљне информације о начину припреме и подношења пројектног предлога и чине саставни део конкурсне документације.

Смернице за подносиоце предлога пројеката – РЕГИОН

Смернице за подносиоце предлога пројеката – ДИЈАСПОРА

Check Also

Арно Гујон посетио Србе у Федерацији БиХ и поделио поклоне ђацима

Директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гујон поделио је ђацима …