Član 23

Podnošenje zahteva za sticanje državljanstva Republike Srbije po osnovu člana 23. Zakona o državljanstvu

Zahtev za sticanje državljanstva Republike Srbije podnosi se lično ili preko punomoćnika, za lice lišeno poslovne sposobnosti zahtev podnosi staralac, a za dete do navršene 18. godine života zahtev podnosi roditelj, odnosno daje pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom s tim što je za dete starije od 14. godina potrebna i njegova saglasnost. Podnosiocu zahteva za sticanje i prestanak državljanstva izdaje se potvrda o podnetom zahtevu.
O zahtevima za sticanje državljanstva Republike Srbije odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Zakonom.
Podnošenje zahteva možete izvršiti na dva načina:

– Na teritoriji Republike Srbije – u policijskoj upravi Ministarstva unutrašnjih poslova) – naš je savet da proceduru, odnosno da iskoriste svoj boravak i zahtev podnesete u Srbiji, čime znatno skraćujete proceduru.

– Na teritoriji strane države u kojoj živite – u nadležnom diplomatsko-konzularnom ili konzularnom predstavništvu, koje će ga bez odlaganja proslediti Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu.

Dokumentacija koja se prilaže prilikom podnošenja zahteva

– Čitko popunjen zahtev (obrazac se dobija u policijskim stanicama Republike Srbije ili nadležnom diplomatsko – konzularnom ili konzularnom predstavništvu).

Obrasci zahteva:

http://www.mfa.gov.rs/sr/images/stories/obrasci_drzavljanstvo/Obrazac%204.pdf

http://www.mfa.gov.rs/sr/images/stories/obrasci_drzavljanstvo/Obrazac%20br.%205.pdf

– Original izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci) – i za decu ako su obuhvaćena zahtevom;

– Original uverenje o državljanstvu države čiji je podnosilac državljanin (ne starije od šest meseci);

– Izvod iz matične knjige venčanih;

– Fotokopija dokumenta sa fotografijom (lična karta ili pasoš);

-Potpisana izjava da Republiku Srbiju smatrate svojom državom (na propisanom obrascu koji se može dobiti u policijskoj stanici, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije).

Obrazac izjave:

http://www.mfa.gov.rs/sr/images/stories/obrasci_drzavljanstvo/Izjava%20da%20se%20Republika%20Srbija%20smatra%20svojom%20drzavom.pdf

– Za dete starije od 14 godina potrebno je njegovo prisustvo radi davanja saglasnosti; – prilog 4;

http://www.mfa.gov.rs/sr/images/stories/obrasci_drzavljanstvo/Zapisnik%20prijem.pdf

– Dokaz o pripadnosti srpskom narodu dostavlja se samo u slučaju kada se zahtev podnosi po osnovu člana 23. Zakona o državljanstvu (uverenje o državljanstvu roditelja ili predaka ukoliko su pripadnici srpskog naroda, odnosno javna isprava gde je evidentirana činjenica državljanstva Republike Srbije ili neki od dokumenata u kojima se to lice ili njegov predak izjasnilo kao pripadnik srpskog naroda, primera radi: krštenica Srpske pravoslavne crkve podnosioca, njegovih roditelja ili daljih predaka ukoliko su pripadnici srpskog naroda, potvrda crkveno-školske opštine ili udruženja da je aktivan u srpskoj nacionalnoj zajednici…).

– Dokaz o uplaćenoj taksi, tarifni broj 39. – prilog 5;
http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Tarife.doc

– Primer popunjene uplatnice: vidi u prilogu – prilog 6.
http://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/drzavljanstvo.h

Detaljnije informacije o uslovima, potrebnim dokumentima koje morate da priložite, postupku i troškovima dobićete u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije na čijem području boravite. Skrećemo pažnju da su gornja obaveštenja načelne prirode i da se u svakom konkretnom postupku primenjuje Zakon o državljanstvu u celini, kao i drugi propisi koji se shodno primenjuju. Detaljnije na www.mup.gov.rs.

VAŽNA NAPOMENA

Podnosiocu zahteva za sticanje i prestanak državljanstva izdaje se potvrda o podnetom zahtevu. Data potvrda služi kao osnov za dalje praćenje postupka na osnovu podnetog zahteva kod nadležnih organa, pa je neophodno sačuvati je.