Home >>> Dokumenti

Dokumenti

2019.
ИНФОРМАТОР О РАДУ, јануар 2019.
2018.

ИНФОРМАТОР О РАДУ, март 2017.

Izjava o saglasnosti za prikuplјanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

2017.

– ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA, izglasan 26. jun 2017.

INFORMATOR O RADU, JUL 2017.

SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA UPRAVE

2016.
– INFORMATOR O RADU, FEBRUAR 2016.
2015.

– INFORMATOR O RADU, AVGUST 2015.

INFORMATOR O RADU, JANUAR.2015.

2014.

INFORMATOR O RADU, 24.12.2014.

PRAVILNIK O UNUTRAŠNjEM UREĐENjU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA UPRAVE

ZAKON O MINISTARSTVIMA, izglasan 26.04.2014.

ZAKLjUČCI SA KONFERENCIJE DIJASPORA I TURIZAM

INFORMACIJA O PRIJAVI PRIVREMENOG ODLASKA; PRIJAVI I ODJAVI PREBIVALIŠTA U R HRVATSKOJ

PRAVILNIK O UNUTRAŠNjEM UREĐENjU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA

2013.

INFORMATOR O RADU

MEMORANDUM O SARADNjI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SRPSKE RADI JAČANjA VEZA MATICE I PRIPADNIKA DIJASPORE SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE

ZAKLjUČCI SA POSLOVNE KONFERENCIJE SRBIJE I DIJASPORE

DIJASPORA O PROGRAMIMA RADIO-TELEVIZIJE SRBIJE, rezultati istraživanja, novembar 2013.

KONFERENCIJA „SRPSKA DIJASPORA U SREDNjOJ EVROPI“ – ZAKLjUČCI, 28.-30.2013 u Pragu

PROTOKOL O SARADNjI IZMEĐU KANCELARIJE I DOMA OMLADINE

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU KANCELARIJE, 21. novembar 2013. godine

ANALIZA ONLAJN MEDIJA DIJASPORE I SRBA U REGIONU

IZVEŠTAJ O RADU ZA MAJ, JUN, JUL

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA, izglasan 29. avgusta 2013. godine

2012.

PLAN RADA ZA 2013-u GODINUUREDBA O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA SARADNjU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

UREDBA O SLUŽBAMA VLADE

ZAKON O VLADI

POSLOVNIK VLADE (prečišćen tekst)

ZAKON O MINISTARSTVIMA, izglasan 26. jula 2012. godine

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI

– ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

USTAV REPUBLIKE SRBIJE

ZAKON O DIJASPORI I SRBIMA U REGIONU

ZAKON O DRŽAVLjANSTVU

ZAKON O VRAĆANjU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENjU

CARINSKI ZAKON

Informator o radu Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANjA U SRBIJI DO 2020. GODINE

STRATEGIJA PODSTICANjA I RAZVOJA STRANIH ULAGANjA

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE

STRATEGIJA ZA UPRAVLjANjE MIGRACIJAMA

2011.
Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu
2010.

PRAVILNIK O POSTUPKU DODELjIVANjA NACIONALNIH PRIZNANjA

PRAVILNIK O POSTUPKU DODELjIVANjA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA (prečišćen tekst)

PRAVILNIK O EVIDENCIJI ORGANIZACIJA U DIJASPORI I ORGANIZACIJA SRBA U REGIONU

2009.
Elektronska verzija Drugog izmenjenog i dopunjenog izdanja „Informativnog priručnika za dijasporu“ od danas dostupna na sajtu ministarstvaPRIJAVA ZA UPIS ORGANIZACIJA U EVIDENCIJU ORGANIZACIJA U DIJASPORI I ORGANIZACIJA SRBA U REGIONU
2008.
Deklaracija o odnosu otadžbine i rasejanja

Aktuelne izmene propisa koje se tiču pripadnika dijaspore

11.05.2009
Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu

23.03.2009
Penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene u inostranstvu ako nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja