Home >>> Aktuelno >>> Konkurs za projekte Srba iz regiona

Konkurs za projekte Srba iz regiona

Konkurs za sufinansiranje projekata organizacija Srba iz regiona otvoren je od 4.  do 19. novembra 2014. Predmet konkursa očuvanje jezika i identiteta, ali i ekonomska saradnja sa maticom.

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta i unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 60.000.000 (slovima: šezdeset miliona) dinara, a organizacije koje se prijavljuju mogu aplicirati samo sa jednim projektom.

Detaljnu dokumentaciju u vezi Konkursa možete da preuzeti na sledećem linku: KONKURSI

Podnosioci projekata obavezno treba da dostave sledeću dokumentaciju:

1) Popunjen obrazac za prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata;

2) Popunjen obrazac za pripremu predloga projekta;

3) Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu – overena i potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta;

4) Detaljno razrađen projekat po svim pojedinačnim stavkama iz prijave;

5) Rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje prevedeno na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.

Check Also

Košarkaško evropsko prvenstvo srpske dijaspore u Italiji

Izvor: Savez Srba u Italiji U Italiji će se od 31. maja do 1. juna …