Home >>> Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu spoljnih poslova, 1051-1/12 od 9. septembra 2014. godine, na koji je Vlada Republike Srbije dala saglasnost svojim Zaključkom 05 Broj: 110-10271/2014 od 13. septembra 2014. godine,  je stupio na snagu 24.09.2014. godine.

Deo Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta MSP-a, a koji se odnosi na Upravu možete pogledati OVDE. 

Ovim pravilnikom utvrđuju se unutrašnje jedinice, njihov delokrug i međusobni odnos; rukovođenje unutrašnjim jedinicama; ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica; način saradnje organa sa drugim organima i organizacijama; broj državnih sekretara i državnih službenika na položaju i opis njihovih poslova; broj radnih mesta po svakom zvanju (za državne službenike) i svakoj vrsti (za nameštenike); nazivi radnih mesta; opisi poslova radnih mesta i zvanja, odnosno vrste u koja su radna mesta razvrstana; potreban broj državnih službenika i nameštenika za svako radno mesto i uslovi za zaposlenje na svakom radnom mestu u Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Za obavljanje poslova iz zakonom utvrđenog delokruga Uprave obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

  • Sektor za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu;
  • Sektor za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje;

U Upravi se kao uže unutrašnje jedinice izvan Sektora obrazuju:

  • Odsek za pravne i kadrovske poslove;
  • Grupa za finansijske poslove.

  Sektor za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu

       U Sektoru za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu obavljaju se poslovi koji se odnose na: kontinuirano praćenje, modernizaciju i redefinisanje mogućih modela saradnje matične države i dijaspore i Srba u regionu; praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije na teritoriji Evropskih zemalja i Rusije i praćenje položaja državljana Republike Srbije koji žive izvan Republike Srbije na teritoriji Prekomorskih zemalja i Dalekog istoka; podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarivanje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu;  pomoć u unapređenju prava i položaja Srba u regionu; stvaranje uslova za povratak pripadnika dijaspore u Republiku Srbiju, kroz saradnju sa svim relevantnim organima i organizacijama u  Republici Srbiji; pružanje administrativno-tehničke podrške Skupštini dijaspore i Srba u regionu i radnih tela Skupštine; pružanje administrativno-tehničke podrške Savetu za dijasporu i Savetu za odnose sa Srbima u regionu; aktivnu saradnju i koordinaciju sa svim relevantnim organima i organizacijama, radi efikasnijeg rešavanja prava i položaja pripadnika dijaspore i Srba u regionu, i predlaganje mera za poboljšanje položaja pripadnika dijaspore i Srba u regionu; unapređenje informisanja iseljenika, državljana Republike Srbije u inostranstvu, o politici Republike Srbije, kao i predlaganje i utvrđivanje programa promocije, saradnje i informisanja dijaspore i Srba u regionu; vođenje i ažuriranje baze podataka o organizacijama u dijaspori i regionu, i preduzimanje mera za unapređenje i razvijanje baze, u skladu sa najnovim IT tehnologijama; priprema saopštenja i informacija za javnost rukovodiocima uprave i poslovi eksterne kontrole sa sredstvima javnog informisanja; redovno praćenje saopštenja i podataka objavljenih o radu Uprave u domaćim i stranim medijima i sačinjavanje izveštaja za potrebe rukovodioca Uprave;  obavljanje drugih poslova iz delokruga Sektora.

U Sektoru za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1) Odsek za statusna pitanja;

 2) Grupa za unapređenje komunikacije.

 U Odseku za statusna pitanja obavljaju se poslovi koji se odnose na: saradnju sa nadležnim državnim organima i drugim relevantnim institucijama radi rešavanja pojedinačnih zahteva pripadnika dijaspore i Srba u regionu koji se odnose na unapređenje njihovih statusnih prava; praćenje i predlaganje mera u cilju poboljšanja uslova za ostvarivanje biračkog prava državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu; praćenje primene Zakona o dijaspori i Srbima u regionu, i pružanje stručne podrške u vezi sa njegovom praktičnom primenom; pružanje administrativno-tehničke podrške Skupštini dijaspore i Srba u regionu i radnih tela Skupštine; pružanje administrativno-tehničke podrške Savetu za dijasporu i Savetu za odnose sa Srbima u regionu, obavljanje poslova koji se odnose na praćenje položaja srpskog naroda u zemljama regiona, i predlaganje mera za unapređenje njihovog položaja; praćenje položaja pripadnika dijaspore u zemljama Evrope i Rusiji i predlaganje mera za njihovo slobodno organizovanje; pružanje podrške postojećim i novonastalim organizacijama i institucijama u zemljama Evrope i Rusije i ostvarivanje redovne koordinacije sa organizacijama dijaspore koje su obrazovane na teritoriji tih država, i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

U Grupi za unapređenje komunikacije obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremanje informacija i saopštenja Uprave u obraćanju javnosti u Srbiji i inostranstvu, a koji se odnose na dijasporu i Srbe u regionu; pripremanje izveštaja i informacija za sredstva informisanja za direktora Uprave; pripremanje materijala za medije u Srbiji, dijaspori i regionu; izrada internet prezentacije Uprave; preuzimanje audio i video zapisa u cilju mulitimedijalne prezentacije i kvalitetnijeg predstavljanja Upave; izradu plana za promociju projekata saradnje sa medijima u Srbiji i medijima u inostranstvu; prezentovanje svih aktivnosti koje sprovodi Uprava, i obaveštavanje medija o tome; obradu i pripremanje radnog i promotivnog materijala za Upravu; obavlja koordinacija postupka dostavljanja brzih odgovora pripadnicima dijaspore i Srbima u regionu, i obavlja koordinacija sa unutrašnjim jedinicama Uprave radi obavljanja poslova u datoj oblasti; obavljaju poslovi pružanja podataka za potrebe dijaspore i Srba u regionu u elektronskom obliku, obavlja koordinacija poslova u cilju izrade i dostavljanja brzih odgovora na pitanja dijaspore i Srba u regionu, i vrše se i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

Sektor za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno – obrazovnih i drugih vidova saradnje

 

U Sektoru za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno – obrazovnih i drugih vidova saradnje, obavljaju se poslovi koji se odnose na: unapređenje, razvoj i jačanje poslovne saradnje dijaspore i Srba u regionu sa matičnom državom; promovisanje investicionih aspekata saradnje dijaspore i Srba u regionu u Republici Srbiji; ostvarivanje aktivne saradnje sa svim relevantnim privrednim subjektima u Republici Srbiji i inostranstvu u cilju unapređenja poslovne saradnje i investiranja dijaspore i Srba u regionu; izvršavanje obaveza u vezi sa sprovođenjem Nacionalnog programa za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju; informisanje dijaspore i Srba u regionu o potencijalnim izvorima za finansiranje projekata i programima međunarodne pomoći koji se odnose na dijasporu i region; pripremu i realizaciju projekata iz delokruga rada Sektora; obavljaju se poslovi koji se odnose na: unapređenje naučnih, kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje sa dijasporom i Srbima u regionu;  očuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta, pružanjem podrške kroz zajedničke  programe i projekte, kao i pružanjem podrške unapređenju kapaciteta organizacija u dijaspori i regionu; izradu plana za korišćenje znanja i veština na daljinu visokoobrazovanih pripadnika dijaspore, u saradnji sa relevantnim subjektima; poslove koordinacije i saradnje sa relevantnim državnim i drugim organima u cilju unapređenja obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu, kao i predlaganje mera i aktivnosti u skladu sa razvojem IT tehnologija; izradu i održavanje interaktivnog web portala za učenje srpskog jezika u dijaspori; dodelu nacionalnih priznanja za poseban doprinos u jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu;  podizanje kapaciteta, stepena organizovanosti, modernizacije i umrežavanja organizacija u dijaspori i regionu; kreiranje i održavanje baze podataka o crkvama, zadužbinama, rodnim kućama i drugim objektima značajnim za srpsku nauku, kulturu i umetnost; organizaciju kulturnih, naučnih, sportskih i druguh manifestacija; izrada i distribucija publikacija koje sadrže informacije o nacionalnom identitetu, obeležjima, društvenim vrednostima, kulturi, istoriji, ekonomiji, važnim akcijama i inicijativama koje dolaze iz Republike Srbije, obavljanje drugih poslova iz delokruga Sektora

U Odseku za pravne i kadrovske  poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu akata o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika; pripremu predloga Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi; saradnju sa Službom za upravljanje kadrovima u vezi sa  postupkom sprovođenja internog i javnog konkursa za zapošljavanje državnih službenika i poslove vezane za postupak ocenjivanja državnih službenika; saradnja sa Nacionalnom službom zapošljavanja, PIO i Fondom za zdravstveno osiguranje zaposlenih; sprovođenje postupka za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih; pripremu akata o proceni rizika u vezi sa bezbednošću na radu, praćenje ostvarivanja predviđenih rizika i predlaže mere za njihovo otklanjanje; izradu Programa rada Uprave i praćenje i staranje o realizaciji programa rada kancelarije; pripremu i realizaciju projekata iz delokruga Uprave; priprema predloga odgovora na žalbe, tužbe i druge podneske iz oblasti radnih odnosa; dostupnost informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; administrativno-tehnički poslovi; poslovi u vezi sa postupkom javnih nabavki; poslovi u vezi informacija od javnog značaja, i drugi poslovi iz delokruga Odseka.

U Grupi za finansijske poslove, obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga finansijskog plana Uprave i pripremu planova izvršenja budzeta Uprave, i sačinjavanje izveštaja o izvršenju budzeta Uprave; obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za programe i projekte koji se finansiraju iz budzeta; vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje istih sa glavnom knjigom trezora, i sastavljanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja; obradu zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih; pripremu naloga za plaćanja; poslove javnih nabavki; obavljanje i drugih poslova iz delokruga Grupe.

Grafički prikaz – Organogram Uprave možete pogeldati OVDE.