Rukovodstvo

Direktor Uprave

 

U skladu sa članom 30. Zakona o državnoj upravi (,,Službeni glasnik RS”, 79/05, 101/07 i 95/10), propisano je da organom u sastavu rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara ministru. Direktor rešava u upravnim stvarima iz delokruga organa u sastavu i odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u organu u sastavu. Direktora postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

 

Pomoćnici direktora Uprave

 

U skladu sa članom 31. Zakona o državnoj upravi (,,Službeni glasnik RS”, 79/05, 101/07 i 95/10), propisano je da organ u sastavu može imati jednog ili više pomoćnika direktora. Pomoćnik direktora rukovodi poslovima u jednoj ili više međusobno povezanih oblasti rada organa u sastavu i za svoj rad odgovara direktoru i ministru. Pomoćnika direktora postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.