srlaten

Услуге

  1. Упис у Евиденцију организација у дијаспори и евиденцију организација Срба у региону

Законом о дијаспори и Србима у региону (Службени гласник 88/09), чланом 40. прописано је вођење Евиденције организација у дијаспори и организација Срба у региону.

Процес уписа у Евиденцију прописан је Правилником о садржају и начину вођења Евиденције организација у дијаспори и евиденције организација Срба у региону („Сл. гласник РС“, бр. 6/2010). Трошкови уписа у евиденцију су бесплатни, као и информација о току поступка која се може добити упитом на мејл адресу evidencija@dijaspora.gov.rs

Упис организација у званичну евиденцију врши се на основу пријаве за упис организација у евиденцију.

Уз пријаву за упис организација у званичну евиденцију подноси се:

а. решење о упису у регистар организација, као доказ да је организација у дијаспори, односно организација Срба у региону регистрована у складу с прописима стране државе у којој живи дијаспора, односно у складу с прописима државе на основу којих делују организације Срба у региону;

б. превод решења на српски језик на ћириличком писму обављен код надлежног органа стране државе;

в.акт о избору лица овлашћеног за заступање организације.

Више инфорамција о поступку можете пронаћи ОВДЕ.

 

  1. Захтев за приступ информацијама од јавног значајa 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја Управи за сарадњу с дијаспором и Србима у региону (у даљем тексту: Управа) подноси се, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, писмено.

Захтев мора да садржати: назив и адресуУправе, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информацијe.

Адреса Управе  је Кнеза Милоша 24-26, Београд

Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја испред Управе је Николина Милатовић Поповић – в.д. помоћника директора,  e-mail: nikolina.milatovic@dijaspora.gov.rs

Више информација о поступку можете пронаћи ОВДЕ.