srlaten

Конкурс за суфинансирање пројеката из области настава – Подршка оснивању нових школа и одељења допунске наставе српског језика у дијаспори

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре – Подршка оснивању нових школа и одељења допунске наставе српског језика у дијаспори, који ће трајати од 22. јула до 06. августа 2021. године.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета.

На конкурсу учествују пројекти који се могу сврстати у област:

– Подршка оснивању нових школа и одељења допунске наставе српског језика у дијаспори – скраћено: НАСТАВА.

 

Право учешћа на конкурсу имају:

1) организације, удружења грађана припадника српске заједнице у иностранству,

2) регистрована уружења грађана са седиштем у Републици Србији.

 

Право учешћа на конкурсу немају:

1) директни или индиректни корисници буџетских средстава,

2) физичка лица,

3) привредни субјекти.

 

Обавезна документација:

Подносиоци пројеката OБАВЕЗНО путем Веб платформе достављају следећу ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

1) Пријаву предлога пројекта (Предлог пројекта и Изјава о непостојању сукоба интереса и   веродостојности података у пријави и Изјава о веродостојности података буџета предлога пројекта – предата од стране законског заступника односно овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта).

2) Предлог буџета пројекта.

3) Решење о упису у регистар организација, или други одговарајући акт, као доказ да је организација регистрована у складу са правилима о регистрацији непрофитних организација државе у којој је седиште те организације. Организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе доказ преведен на српски језик и на ћириличном писму код надлежног органа стране државе.

Организације које су уписане у евиденцију организација дијаспоре и Срба у региону код министарства надлежног за дијаспору и Србе у региону, достављају само фотокопију решења о упису у евиденцију.

За организације чије је седиште регистровано у Републици Србији, провера правног статуса се врши службеним путем преко званичног сајта органа за регистрацију, са даном пријема пријаве на Конкурс.

4) За организације из иностранства потребно је, путем Веб платформе, доставити инструкције за девизне уплате из банке у којој организација има отворен рачун, са идентификационим подацима организације и уписаним подацима о овлашћеном лицу за располагање средствима, који се слажу са подацима наведеним у пријави, не старију од 30 дана од дана објављивања Конкурса.

 

Напомена: Епархија Српске православне цркве или црквена јединица у оквиру епархије Српске православне цркве, доставља потврду епархије о својству правног лица.

 

Пожељна пратећа документација:

  • Протокол или уговор о партнерству у случају партнерства више удружења, који јасно дефинише улоге и одговорности сваког партнера.
  • Писма препоруке од дипломатско-конзуларног представништва на чијој се територији конзуларне надлежности пројекат реализује.
  • Остала писма препоруке.

 

Реализација пројеката допунске наставе на српском језику изван матичне државе – у дијаспори, предвиђена је до 30. јуна 2022. године.

 

Конкурс се објављује на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs, и у листу „Вести“.

 

Рок и начин достављања пројеката:

Пријава за учешће на Конкурс врши се путем Веб платформе која се налази на званичном интернет сајту Министарства спољних послова и Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону: www.mfa.gov.rs  и www.dijaspora.gov.rs

Пријаве послате на било који други начин (нпр. путем поште, факсом и сл.) неће бити узете у разматрање.

 

 

 

Почетак пријаве на Конкурс путем Веб платформе је 22. јул 2021. године у 7:30 часова. Завршетак пријаве на Конкурс путем Веб платформе је 6. август 2021. године у 23:59 часова.

 

Благовременом пријавом сматра се пријава предата путем Веб платформе најкасније до 6. августа 2021. године у 23:59 часова.

 

Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 20.000.000 (словима: двадесет милиона) динара за програмске активности 0002 – очување националног и културног идентитета дијаспоре и Срба у региону.

 

Организација која се пријављује на Конкурс може аплицирати само са једним пројектним предлогом.

 

Смернице за подносиоце предлога пројеката садрже детаљне критеријуме и приоритете на основу којих ће се пројекти оцењивати, као и информације о начину припреме и подношења пројектног предлога. Смернице за подносиоце предлога пројекта чине саставни део конкурсне документације.

Предата пријава и друга документација остаје трајно у архиви Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и не враћа се подносиоцима.

 

Министар наaдлежан за дијаспору и Србе у региону ће формирати конкурсну комисију која ће разматрати пристигле пројекте и утврдити предлог Одлуке за суфинансирање пројеката. Резултати Конкурса биће објављени на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs.

Check Also

Гујон у Бања Луци: Настављамо кампању помоћи Србима из ФБиХ да сачувају своја имања

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону наставља кампању за пружање правне помоћи …