srlaten

Конкурс за суфинансирање пројеката за дијаспору

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, који ће трајати од 23. фебруара до 09. марта 2022. године.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ:

1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;

2) унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре.

 

На конкурсу учествују пројекти који се могу сврстати у једну од следећих ОБЛАСТИ:

На пријавном формулару Веб платформе обавезно је назначити област скраћеном формулацијом

области:

– Подршка организацији школа, кампова и едукативних радионица намењених дечјем и омладинском узрасту.  Подршка изради и аквизицији уџбеника, књига и дидактичких средстава намењених школама и библиотекама Срба изван матичне државе – скраћено: ШКОЛЕ.

– Подршка организовању манифестација, омладинско-спортских и културно-уметничких догађаја и приредби у иностранству и матичној држави, подршка културно-уметничких друштава – скраћено: МАНИФЕСТАЦИЈЕ.

– Подршка пројектима медија, медијске писмености, дигиталне комуникације, порталима, мултимедијалним пројектима, дигиталног и штампаног издаваштва – скраћено: КОМУНИКАЦИЈА.

– Подршка пројектима који доприносе заштити права и интереса држављана Републике Србије и Срба изван матичне државе; подршка пројектима који доприносе култури сећања – скраћено: СТАТУС.

– Подршка пројектима који доприносе унапређењу економске сарадње Републике Србије и Срба изван матичне државе – скраћено: ЕКОНОМИЈА.

 

Право учешћа на конкурсу имају:

1) организације у дијаспори

2) организације чије је седиште у Републици Србији.

 

Право учешћа на конкурсу немају:

1) директни или индиректни корисници буџетских средстава,

2) физичка лица,

3) привредни субјекти.

На конкурсу не могу да учествују организације које су у претходном периоду добиле средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројеката, као и организације за које се утврди да су средства ненаменски трошиле.

 

Обавезна документација:

Подносиоци пројеката OБАВЕЗНО путем Веб платформе достављају следећу ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

1) Пријаву предлога пројекта (Предлог пројекта и Изјава о непостојању сукоба интереса и веродостојности података у пријави и Изјава о веродостојности података буџета предлога пројекта – предата од стране законског заступника односно овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта).

2) Предлог буџета пројекта.

3) Решење о упису у регистар организација, или други одговарајући акт, као доказ да је организација регистрована у складу са правилима о регистрацији непрофитних организација државе у којој је седиште те организације. Организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе доказ преведен на српски језик и на ћириличном писму код надлежног органа стране државе.

Организације које су уписане у евиденцију организација дијаспоре и Срба у региону код министарства надлежног за дијаспору и Србе у региону, достављају само фотокопију решења о упису у евиденцију.

За организације чије је седиште регистровано у Републици Србији, провера правног статуса се врши службеним путем преко званичног сајта органа за регистрацију, са даном пријема пријаве на Конкурс.

4) За организације из иностранства потребно је, путем Веб платформе доставити инструкције за девизне уплате из банке у којој организација има отворен рачун, са идентификационим подацима организације и овлашћеном лицу за располагање средствима, који се слажу са подацима нaведеним у пријави, не старију од 30 дана од дана објављивања Конкурса.

Напомена: Епархија Српске православне цркве или црквена јединица у оквиру епархије Српске православне цркве, доставља потврду епархије о својству правног лица.

Пожељна пратећа документација:

  • Протокол или уговор о партнерству у случају партнерства више удружења, који јасно дефинише улоге и одговорности сваког партнера.
  • Писма препоруке од дипломатско-конзуларног представништва на чијој се територији конзуларне надлежности пројекат реализује.
  • Остала писма препоруке.

 

Реализација пројекaта предвиђена је до 28. фебруара 2023. године.

 

Конкурс се објављује на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs , и у листу „Вести“.

 

Рок и начин достављања пројеката:

Пријава за учешће на Конкурс врши се путем Веб платформе која се налази на званичном интернет сајту Министарства спољних послова и Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону: www.mfa.gov.rs  и www.dijaspora.gov.rs

Пријаве послате на било који други начин (нпр. путем поште, факсом и сл.) неће бити узете у разматрање.

 

Почетак пријаве на Конкурс путем Веб платформе је 23. фебруар 2022. године у 7:30 часова, по локалном времену.

Завршетак пријаве на Конкурс путем Веб платформе је 9. март 2022. године у 23:59 часова, по локалном времену.

 

Благовременом пријавом сматра се пријава предата путем Веб платформе најкасније до

  1. марта 2022. године у 23:59 часова, по локалном времену.

 

Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 41.850.000 (словима: четрдесет и један милион осамсто педесет хиљада) динара и то: 1.000.000 (словима: један милион) динара са програмске активности 0001 – заштита права и интереса припадника дијаспоре и Срба у региону и 40.850.000 (словима: четрдесет милиона осамсто петесет хиљада) динара са програмске активности 0002 – очување националног и културног идентитета дијаспоре и Срба у региону.

 

Организација која се пријављује на Конкурс може аплицирати само са једним пројектним предлогом.

 

Смернице за подносиоце предлога пројеката садрже детаљне критеријуме и приоритете на основу којих ће се пројекти оцењивати, као и информације о начину припреме и подношења пројектног предлога. Смернице за подносиоце предлога пројекта чине саставни део конкурсне документације. Предата пријава и друга документација остаје трајно у архиви Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и не враћа се подносиоцима.

 

Министар надлежан за дијаспору и Србе у региону ће формирати конкурсну комисију која ће разматрати пристигле пројекте и утврдити предлог Одлуке за суфинансирање пројеката. Резултати Конкурса биће објављени на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs .

 

Check Also

Гујон у Бања Луци: Настављамо кампању помоћи Србима из ФБиХ да сачувају своја имања

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону наставља кампању за пружање правне помоћи …