srlaten

Конкурс за суфинансирање пројеката за регион

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и Срба у региону, који ће трајати од 22. јула до 06. августа 2021. године.

 

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ:

1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;

2) унапређење економске сарадње Републике Србије и Срба у региону.

 

На конкурсу учествују пројекти који се могу сврстати у једну од следећих ОБЛАСТИ:

На пријавном формулару Веб платформе обавезно је назначити област скраћеном формулацијом области:

– Подршка организацији школа, кампова и едукативних радионица намењених дечјем и омладинском узрасту. Подршка изради и аквизицији уџбеника, књига и дидактичких средстава намењених школама и библиотекама Срба изван матичне државе – скраћено: ШКОЛЕ.

– Подршка организовању манифестација, омладинско-спортских и културно-уметничких догађаја и приредби у региону и матичној држави, подршка културно-уметничких друштава – скраћено: МАНИФЕСТАЦИЈЕ.

– Подршка пројектима медија, медијске писмености, дигиталне комуникације, порталима, мултимедијалним пројектима, дигиталног и штампаног издаваштва – скраћено: КОМУНИКАЦИЈА.

– Подршка пројектима који доприносе заштити права и интереса држављана Републике Србије и Срба у региону; подршка пројектима који доприносе култури сећања – скраћено СТАТУС.

– Подршка пројектима који доприносе унапређењу економске сарадње Републике Србије и Срба у региону; подршка пројектима који доприносе економском оснаживању заједнице Срба у региону – скраћено: ЕКОНОМИЈА.

 

Право учешћа на конкурсу имају:

1) организације Срба у региону

2) организације чије је седиште у Републици Србији.

 

Право учешћа на конкурсу немају:

1) директни или индиректни корисници буџетских средстава,

2) физичка лица,

3) привредни субјекти.

 

Обавезна документација:

Подносиоци пројеката OБАВЕЗНО путем Веб платформе достављају следећу ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

1) Пријаву предлога пројекта (Предлог пројекта и Изјава о непостојању сукоба интереса и веродостојности података  и Изјава о веродостојности података буџета предлога пројекта – предата од стране законског заступника односно овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта).

2) Предлог буџета пројекта.

3) Решење о упису у регистар организација, или други одговарајући акт, као доказ да је организација регистрована у складу са правилима о регистрацији непрофитних организација државе у којој је седиште те организације. Организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе доказ преведен на српски језик и на ћириличном писму код надлежног органа стране државе.

Организације које су уписане у евиденцију организација дијаспоре и Срба у региону код министарства надлежног за дијаспору и Србе у региону, достављају само фотокопију решења о упису у евиденцију.

За организације чије је седиште регистровано у Републици Србији, провера правног статуса се врши службеним путем преко званичног сајта органа за регистрацију, са даном пријема пријаве на конкурс.

4) За организације из иностранства потребно је, путем Веб платформе доставити инструкције за девизне уплате из банке у којој организација има отворен рачун, са идентификационим подацима организације и уписаним подацима о овлашћеном лицу за располагање средствима, који се слажу са подацима нaведеним у пријави, не старију од 30 дана од дана објављивања Конкурса.

Напомена: Епархија Српске православне цркве или црквена јединица у оквиру епархије Српске православне цркве, доставља потврду епархије о својству правног лица.

 

Пожељна пратећа документација:

  • Протокол или уговор о партнерству у случају партнерства више удружења, који јасно дефинише улоге и одговорности сваког партнера.
  • Писма препоруке од дипломатско-конзуларног представништва на чијој се територији конзуларне надлежности пројекат реализује.
  • Остала писма препоруке.

 

Реализација пројекaта предвиђена је до 28. фебруара 2022. године. Реализација пројеката допунске наставе на српском језику изван матичне државе предвиђена је до 30. јуна 2022. године.

 

Конкурс се објављује на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs, и у листу „Вести“.

 

Рок и начин достављања пројеката:

Пријава за учешће на Конкурс врши се путем Веб платформе која се налази на званичном интернет сајту Министарства спољних послова и Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону: www.mfa.gov.rs  и  www.dijaspora.gov.rs

Пријаве послате на било који други начин (нпр. путем поште, факсом и сл.) неће бити узете у разматрање.

 

Почетак пријаве на Конкурс путем Веб платформе је 22. јул 2021. године у 7:30 часова. Завршетак пријаве на Конкурс путем Веб платформе је 6. август 2021. године у 23:59 часова.

 

Благовременом пријавом сматра се пријава предата путем Веб платформе најкасније до 6. августа 2021. године у 23:59 часова.

 

Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 44.140.000 (словима: четрдесет четири милиона сто четрдесет хиљада) динара и то: 8.800.000 (словима: осам милиона осамсто хиљада) динара за програмске активности 0001 – заштита права и интереса припадника дијаспоре и Срба у региону и 35.340.000 (словима: тридесет пет милиона три стотине четрдесет хиљада) динара за програмске активности 0002 – очување националног и културног идентитета дијаспоре и Срба у региону.

 

Организација која се пријављује на Конкурс може аплицирати само са једним пројектним предлогом.

 

Смернице за подносиоце предлога пројеката садрже детаљне критеријуме и приоритете на основу којих ће се пројекти оцењивати, као и информације о начину припреме и подношења пројектног предлога. Смернице за подносиоце предлога пројекта чине саставни део конкурсне документације. Предата пријава и друга документација остаје трајно у архиви Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и не враћа се подносиоцима.

 

Министар надлежан за дијаспору и Србе у региону ће формирати конкурсну комисију која ће разматрати пристигле пројекте и утврдити предлог Одлуке за суфинансирање пројеката. Резултати Конкурса биће објављени на интернет страници Министарства спољних послова www.mfa.gov.rs и интернет страници Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ АПЛИЦИРАЛА НА КОНКУРСЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Напомињемо удружењима која су аплицирала на конкурсе за суфинансирање пројеката Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону да се предаја предлога пројекта успешно завршава кликом на зелено дугме ЗАТВОРИ на последњој страни саме апликације. Након тог корака, удружења добијају од Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону мејл обавештења да је пријава предлога пројекта успешно извршена.

Check Also

Гујон у Бања Луци: Настављамо кампању помоћи Србима из ФБиХ да сачувају своја имања

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону наставља кампању за пружање правне помоћи …