Dokumenti

2021./2022.
INFORMATOR O RADU, januar 2022.

Pravilnik o uslovima i postupku dodeljivanja nacionalnih priznanja u oblasti odnosa matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU DODELJIVANJA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA, jul 2021.

-PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ORGANIZACIJA U DIJASPORI I  EVIDENCIJE ORGANIZACIJA SRBA U REGIONU, jul 2021

SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA UPRAVE, mart 2021.

2017.
– ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA, izglasan 26. jun 2017.

SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA UPRAVE

2018.
Izjava o saglasnosti za prikupljanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
2014.
PRAVILNIK O UNUTRAŠNjEM UREĐENjU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA UPRAVE

ZAKON O MINISTARSTVIMA, izglasan 26.04.2014.

ZAKLjUČCI SA KONFERENCIJE DIJASPORA I TURIZAM

INFORMACIJA O PRIJAVI PRIVREMENOG ODLASKA; PRIJAVI I ODJAVI PREBIVALIŠTA U R HRVATSKOJ

PRAVILNIK O UNUTRAŠNjEM UREĐENjU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA KANCELARIJE

2013.
MEMORANDUM O SARADNjI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SRPSKE RADI JAČANjA VEZA MATICE I PRIPADNIKA DIJASPORE SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE

ZAKLjUČCI SA POSLOVNE KONFERENCIJE SRBIJE I DIJASPORE

DIJASPORA O PROGRAMIMA RADIO-TELEVIZIJE SRBIJE, rezultati istraživanja, novembar 2013.

KONFERENCIJA „SRPSKA DIJASPORA U SREDNjOJ EVROPI“ – ZAKLjUČCI, 28.-30.2013 u Pragu

PROTOKOL O SARADNjI IZMEĐU KANCELARIJE I DOMA OMLADINE

– GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU KANCELARIJE, 21. novembar 2013. godine

– ANALIZA ONLAJN MEDIJA DIJASPORE I SRBA U REGIONU

IZVEŠTAJ O RADU ZA MAJ, JUN, JUL

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA, izglasan 29. avgusta 2013. godine

2012.
– PLAN RADA ZA 2013-u GODINU– UREDBA O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA SARADNjU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

– UREDBA O SLUŽBAMA VLADE

– ZAKON O VLADI

– POSLOVNIK VLADE (prečišćen tekst)

– ZAKON O MINISTARSTVIMA, izglasan 26. jula 2012. godine

– ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI

– ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

– USTAV REPUBLIKE SRBIJE

– ZAKON O DIJASPORI I SRBIMA U REGIONU

– ZAKON O DRŽAVLjANSTVU

– ZAKON O VRAĆANjU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENjU

– CARINSKI ZAKON

– STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANjA U SRBIJI DO 2020. GODINE

– STRATEGIJA PODSTICANjA I RAZVOJA STRANIH ULAGANjA

– STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA REPUBLIKE SRBIJE

 STRATEGIJA ZA UPRAVLjANjE MIGRACIJAMA

2011.
– Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu
2010.
– PRAVILNIK O POSTUPKU DODELjIVANjA NACIONALNIH PRIZNANjA

– PRAVILNIK O POSTUPKU DODELjIVANjA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA (prečišćen tekst)

– PRAVILNIK O EVIDENCIJI ORGANIZACIJA U DIJASPORI I ORGANIZACIJA SRBA U REGIONU

2009.
– Elektronska verzija Drugog izmenjenog i dopunjenog izdanja „Informativnog priručnika za dijasporu“ od danas dostupna na sajtu ministarstva– PRIJAVA ZA UPIS ORGANIZACIJA U EVIDENCIJU ORGANIZACIJA U DIJASPORI I ORGANIZACIJA SRBA U REGIONU
2008.
– Deklaracija o odnosu otadžbine i rasejanja

Aktuelne izmene propisa koje se tiču pripadnika dijaspore

11.05.2009.
Pravilnik o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu

23.03.2009.
Penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene u inostranstvu ako nisu obavezno osigurani kod stranog nosioca osiguranja