Najčešće postavljena pitanja

Na koji način država Srbija može da pomogne organizaciju kulturne manifestacije u dijaspori (inostranstvu)?

Zakonom o dijaspori i Srbima u regionu (Službeni glasnik 88/9), članom 6.  propisano je Sufinansiranje projekata u cilju realizacije aktivnosti očuvanja, jačanja i ostvarivanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu. Ministarstvo nadležno za dijasporu raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu. Prijava za učešće na konkursu treba da sadrži: osnovne podatke o podnosiocu, sadržaj projekta, učesnike, ciljeve, ciljne grupe, korisnike rezultata, opravdanost, vreme realizacije, zemlju realizacije, predstavljanje sufinansijera i predračun troškova potrebnih za realizaciju. Uz prijavu za učešće na konkursu obavezno se podnosi i dokument opravnom statusu podnosioca prijave. Bliže uslove i postupak dodeljivanja sredstava za sufinansiranje projekata, propisuje ministar nadležan za dijasporu. Više o prethodnim konkursima za sufinanisranje možete pročitati na sledećem OVDE.

Kako da upišem organizaciju u Evidenciju i zašto je to važno?

Upis organizacije u Evidenciju omogućiće vam redovno informisanje o projektima koji su namenjeni rasejanju i mogućnostima za saradnju sa maticom. Osim toga, organizacije koje su upisane u Evidenciju organizacija dijaspore i evidenciju organizacija Srba u regionu prilikom prijavljivanja na Konkurse za sufinansiranje kao dokaz o registraciji dostavljaju samo fotokopiju rešenja o upisu u Evidenciju. Detaljno uputstvo o upisu u Evidenciju možete pročitati OVDE.

Koji je način da podnesem zahtev za sticanje državljanstva Republike Srbije, iako nisam rođen na teritoriji Republike Srbije, i nemam prijavljeno prebivalište?

 Zakonom o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj, 135/04 i 90/07), tačnije članom 23. propisano je da pripadnik srpskog naroda koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije ima pravo da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ukoliko je navršio 18. godina i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pisanu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom. Više možete pročitatati OVDE.

Koji je postupak za dobijanje biometrijskog pasoša. Naime, dolazim u Republiku Srbiju, i interesuje me kome da se obratim, i koja dokumenta sam dužan da podnesem?

Za izdavanje biometrijskog pasoša potrebna su sledeća dokumenta: lična karta ili važeća putna isprava na uvid, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, fotografija veličine 5×5 cm i dokaz o uplaćenoj administrativnoj zabrani. Za pripadnike dijaspore moguće je dobijanje biometrijskog pasoša po „hitnom postupku”. Zahtev za izdavanje biometrijskog pasoša možete podneti na celoj teritoriji Republike Srbije, nezavisno gde imate prijavljeno prebivalište.

Kako da ostvarim zdravstvenu i socijalnu zaštitu u Srbiji ako živim u inostranstvu?

Zakonom o zdravstvenom osiguranju kao i bilateralnim međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju, regulisano je pod kojim uslovima osiguranici i druga lica ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja. Međunarodne sporazume kojima je definisana saradnja u oblasti zdravstvenog osiguranja, Republika Srbija zaključila je sa 19 zemalja.

Gde i kako registrovati firmu u Srbiji?

Registracija firme vrši se u Agenciji za privredne registre, Brankova 25, Beograd,  Info- centar: +381 (0)11 2023 350.

Potrebna dokumentacija za registraciju preduzetnika je:

  • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika (Obrasci),
  • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša),
  • dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika (visina naknade),
  • dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.

Detaljno uputstvo možete pročitati OVDE.