Organizaciona struktura

Za obavljanje poslova iz zakonom utvrđenog delokruga Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu obrazuju se sledeće osnovne unutrašnje jedinice:

  • Sektor za praćenje i unapređenje položaja Srba u regionu;
  • Sektor za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje;
  • Sektor za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu i drugih vidova saradnje.

U Upravi se kao uža unutrašnja jedinica izvan Sektora obrazuje Grupa za finansijske poslove.

U Sektoru za praćenje i unapređenje položaja Srba u regionu obavljaju se poslovi koji se odnose na: kontinuirano praćenje, modernizaciju i redefinisanje mogućih modela saradnje matične države i Srba u regionu; podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarivanje statusnih prava Srba u regionu i predlaže njihovo unapređivanje, kao i podršku u procesu poboljšanja statusnih  državljana Republike Srbije koji žive u regionu; pomoć u unapređenju prava i položaja Srba u regionu; pružanje administrativno-tehničke podrške Skupštini dijaspore i Srba u regionu i radnih tela Skupštine; pružanje administrativno-tehničke podrške Savetu za dijasporu i Savetu za odnose sa Srbima u regionu; aktivnu saradnju i koordinaciju sa svim relevantnim organima i organizacijama, radi efikasnijeg rešavanja prava i položaja pripadnika Srba u regionu, i predlaganje mera za poboljšanje položaja pripadnika Srba u regionu; stvaranje i unapređenje kulturnih, naučnih, prosvetno – obrazovnih, sportskim i drugim aktivnostima matice  i Srba u regionu; predlaganje i utvrđivanje programa promocije, saradnje i informisanja Srba u regionu; obavljanje drugih poslova iz delokruga Sektora.

U Sektoru za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje obavljaju se poslovi koji se odnose na: definisanje aktivnosti u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata koje svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu; izrada studija i istraživanja u okviru programskih aktivnosti Uprave radi predlaganja mera unapređenja mera Konkursa za sufinansiranje projekata; stvaranje i unapređenje kulturnih, naučnih, prosvetno – obrazovnih, sportskim i drugim aktivnostima matice  i dijaspore; poboljšanje veza iseljenika, lica srpskog porekla i državljana Republike Srbije koji žive u inostranstvu i njihovih organizacija u naučni i kulturni život Republike Srbije; efikasnu saradnju sa srpskim organizacijama i pojedincima iz zemalja nastalih iz bivše SFRJ i drugih susednih zemalja, kao i evropskih i prekookeanskih zemalja; unapređenje naučnih, kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje sa dijasporom i Srbima u regionu; očuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog i verskog identiteta, pružanjem podrške kroz zajedničke  programe i projekte, kao i pružanjem podrške unapređenju kapaciteta organizacija u dijaspori i regionu; poslove koordinacije i saradnje sa relevantnim državnim i drugim organima u cilju unapređenja obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu; dodelu nacionalnih priznanja za poseban doprinos u jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu; podizanje kapaciteta, stepena organizovanosti, modernizacije i umrežavanja organizacija u dijaspori i regionu; kreiranje i održavanje baze podataka o crkvama, zadužbinama i  organizacijama značajnim za srpsku nauku, kulturu i umetnost u okviru redovnog procesa sufinansiranja projekata kroz konkurse;

U Sektoru za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu i drugih vidova saradnje obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje, unapređenje, razvoj i jačanje ekonomske saradnje dijaspore i Srba u regionu sa matičnom državom; promovisanje investicionih aspekata saradnje dijaspore i Srba u regionu u Republici Srbiji; ostvarivanje aktivne saradnje sa svim relevantnim privrednim subjektima u Republici Srbiji i inostranstvu u cilju unapređenja poslovne saradnje i investiranja dijaspore i Srba u regionu kao i lokalno povezivanje dijaspore i Srba u regionu; prikupljanje podataka o potencijalnim izvorima za finansiranje projekata i programima međunarodne pomoći koji se odnose na dijasporu i region; praćenje pravnog položaja dijaspore i Srba u regionu;  analiza zakonodavnog okvira koji se odnosi na poslovnu saradnju i lokalno povezivanje; Izrada internet prezentacije Uprave; Upravljanje nalozima na društvenim mrežama; Priprema i distribucija elektronskih biltena Uprave; priprema i štampanje promotivnih materijala i publikacija; pripremanje informacija i saopštenja Uprave; pripremanje materijala za medije u Srbiji, dijaspori i regionu; planiranje i sprovođenje projekata saradnje sa medijima u Republici Srbiji, dijaspori i regionu; preuzimanje audio i video zapisa u cilju mulitimedijalne prezentacije i kvalitetnijeg predstavljanja Uprave; izradu plana za promociju projekata saradnje sa medijima u Srbiji i medijima u inostranstvu; prezentovanje aktivnosti koje sprovodi Uprava, i obaveštavanje medija o tome; obavljanje drugih poslova iz delokruga Sektora.

U Upravi se kao uža unutrašnja jedinica van sektora obrazuje: Grupa za finansijske poslove.

U Grupi za finansijske poslove, obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga finansijskog plana Uprave i pripremu planova izvršenja budzeta Uprave, i sačinjavanje izveštaja o izvršenju budzeta Uprave; obavljanje finansijsko-materijalnih poslova za programe i projekte koji se finansiraju iz budzeta; vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje istih sa glavnom knjigom trezora, i sastavljanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja; obradu zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih; pripremu naloga za plaćanja; poslove javnih nabavki; obavljanje i drugih poslova iz delokruga Grupe.