Rukovodstvo

Direktor Uprave

U skladu sa članom 30. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 101/07, 95/10, 99/2014, 30/18 i 47/18), propisano je da organom u sastavu rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara ministru.

Direktor rukovodi, planira, organizuje i koordinira rad Uprave; raspoređuje poslove na unutrašnje jedinice Uprave; podnosi izveštaje o radu Uprave; ostvaruje saradnju iz delokruga Uprave sa drugim organima i organizacijama. predstavlja  Upravu i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova; odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih u Upravi; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

v.d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu – Arno Gujon

Pomoćnici direktora Uprave

U skladu sa članom 31. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05, 101/07, 95/10, 99/2014, 30/18 i 47/18), propisano je da organ u sastavu može imati jednog ili više pomoćnika direktora. Pomoćnik direktora rukovodi poslovima u jednoj ili više međusobno povezanih oblasti rada organa u sastavu i za svoj rad odgovara direktoru i ministru. Pomoćnika direktora postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Sektor za praćenje i unapređenje položaja Srba u regionu – v.d. pomoćnika direktora Nikolina Milatović Popović

Sektor za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno – obrazovnih i drugih vidova saradnje- v.d. pomoćnika direktora Olga Milojević