Skupština dijaspore i Srba u regionu

Odredbom člana 15. Zakona o dijaspori i Srbima u regionu određeno je da je Skupština dijaspore i Srba u regionu najviše predstavničko telo dijaspore i Srba u regionu.

Shodno Zakonu o dijaspori i Srbima u regionu Skupštinu čini 45 delegata dijaspore i Srba u regionu. Bliže uslove i način izbora delagata, kao i slučajevi prestanka mandata delegata pre isteka roka od četiri godine, sporazumno utvrđuju organizacije koje deluju na teritoriji države za koju se vrši izbor određenog broja delegata.

Danom stupanja na snagu Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 72/2012), 27. jula 2012. godine, prestalo je da radi Ministarstvo vera i dijaspore (član 35). Istim zakonom propisano je da će za obavljanje poslova u vezi sa pitanjima od značaja za dijasporu Vlada osnovati posebnu službu. Vlada je, na svojoj sednici, održanoj dana 2. avgusta 2012. godine, usvojila Uredbu o osnivanju Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu.

Jedan od osnovnih zadataka Kancelarije je i da stvori preduslove za dalji neometan rad radnih tela predviđenih Zakonom o dijaspori i Srbima u regionu, a pre svega Skupštine dijaspore i Srba u regionu.

Saopštenje Skupštine dijaspore i Srba u regionu 7.6.2013.
Zaključci sa Trećeg redovnog zasedanja Skupštine dijaspore i Srba u regionu, Beograd, 5. i 6. jul 2013.
Izveštaj o zasedanju Saveta za statusna pitanja dijaspore i Srba u regionu, u četvrtak 06. juna i petak 07. juna 2013. godine, u svečanoj sali Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu
Zasedanje Ekonomskog saveta dijaspore, Beograd, 6. jun 2013.
  1. Deklaracija Skupštine dijaspore i Srba u regionu
  2. Poslovnik o radu Skupštine dijaspore i Srba u regionu
  3. Saveti Skupštine dijaspore i Srba u regionu
  4. Delegati
  5. Informator za delegate