Uredba o Kancelariji za saradnnju s dijasporom i Srbima u regionu

Na osnovu clana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Sluzbeni glasnik PC“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US) i clana 37. Zakona o ministarstvima („Sluzbeni glasnik PC“, broj 72/12),
Vlada donosi
U R E D B U
o Kancelariji za saradnju c dijasporom i Srbima u regionu
Clan 1.
Ovom uredbom osniva ce Kancelarija za saradnju c dijasporom i Srbima u regionu (u daljem tekstu: Kancelarija) i odreduje njen delokrug, uredjenje i druga pitanja znacajna za njen rad.
Kancelarija je sluzba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Clan 2.
Kancelarija vrsi strucne poslove za potrebe Vlade i nadleznih ministarstava koji ce odnose na: pracenje polozaja drzavljana Republike Srbije koji zive izvan Republike Srbije; podrsku procesu poboljsanja uslova za ostvarivanje birackog prava drzavljana Republike Srbije koji zive u inostranstvu; pomoc u ocuvanju i razvoju duhovne, nacionalne i kulturne samobitnosti srpskog naroda izvan Republike Srbije; poboljsanje veza iseljenika, drzavljana Republike Srbije koji zive u inostranstvu i njihovih organizacija c Republikom Srbijom; informisanje iseljenika, drzavljana Republike Srbije u inostranstvu, o politici Republike Srbije; pomoc u procesu ukljucivanja iseljenika, lica srpskog porekla, lica poreklom iz Srbije i drzavljana Republike Srbije koji zive u inostranstvu u politicki, ekonomski i kulturni zivot Republike Srbije i njihov povratak u Republiku Srbiju.

Direktor Kancelarije

Clan 3.
Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade. Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade. Direktor Kancelarije je drzavni sluzbenik na polozaju.

Zamenik direktora Kancelarije

Clan 4.
Direktor Kancelarije ima zamenika, koga sam predlaze, a koga postavlja Vlada na pet godina.
Zamenik direktora Kancelarije pomaze direktoru Kancelarije u okviru ovlascenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprecen. Zamenik direktora Kancelarije je drzavni sluzbenik na polozaju.

Pomocnici direktora Kancelarije

Clan 5.
Direktor Kancelarije ima pomocnike, koje sam predlaze, a koje postavlja Vlada na pet godina. Pomocnik direktora Kancelarije rukovodi zaokruzenom oblascu rada Kancelarije za koju ce obrazuje sektor. Pomocnik direktora Kancelarije je drzavni sluzbenik na polozaju.

Rok za donosenje pravilnika

Clan 6.
Direktor Kancelarije donece pravilnik o unutrasnjem uredenju i sistematizaciji radnih mesta u Kancelariji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Check Also

Gujon: Za Srbe u regionu 1,5 miliona €, širi se mreža škola srpskog

Budžet Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, za narednu godinu, namenjen Srbima …