Lična karta

KLIK ZA DETALjNO UPUTSTVO.

Lična karta je obavezan lični dokument kojim građani Republike Srbije stariji od 16 godina dokazuju identitet.

Zahtev za izdavanje lične karte podnosi se lično policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta, odnosno boravišta.

Od dokumenata potrebno je predati:

– prethodno izdatu ličnu kartu (pasoš ili vozačku dozvolu),
– original izvoda iz matične knjige rođenih na obrascu sa neograničenim rokom važenja,
– original uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci),
– original izvoda iz matične knjige venčanih ( u slučaju promene prezimene pri sklapanju braka ) na obrascu sa neograničenim rokom važenja,
– dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac lične karte i troškove tehničke izrade lične karte,
– po želji slika 50×50, ne starija od šest meseci, za lice kome se prvi put izdaje biometrijska lična karta.

Dužnost nadležnog oragana je da ličnu kartu izda podnosiocu najkasnije 15 dana od podnošenja zahtev (osim u hitnim slučajevima).

ZAKON O LIČNOJ KARTI ( „SLUŽBENI GLASNIK RS“ 62/06 )