Pasoš

KLIK ZA DETALjNO UPUTSTVO.

Pasoš je putna isprava koja se državljaninu Republike Srbije izdaje za putovanje i boravak u inostranstvu, kao i za povratak u zemlju.
Izdaje se za neograničen broj putovanja sa rokom važenja od deset godina, a licima mlađim od 14 godina života sa rokom važenja od dve godine.

Zahtev se predaje lično (a pasoš može preuzeti podnosilac lično ili lice koje on ovlasti) policijskoj upravi ili stanici, po mestu prijavljenog prebivališta,odnosno boravišta, odnosno u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Od dokumenata potrebno je predati:

– važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u diplomatsko-konzularnom predstavništu Republike Srbije, drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca,
– uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od šest meseci ukoliko se zahtev podnosi u zemlji, odnosno ne starije od godinu dana ukoliko se podnosi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu RS, koje se predaje samo kod prvog izdavanja biometrijskog pasoša,
– pasoš čiji je rok istekao ili ne može služiti svojoj nameni,
– dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša,

– za hitne slučajeve pisani dokaz o hitnosti,
– druge javne isprave ukoliko postoji potreba (npr, izvod iz matične knjige venčanih ako je došlo do promene prezimena)

* građani koji već poseduju biometrijsku ličnu kartu prilažu samo, uz ličnu kartu, stari pasoš i dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša.

Zahtev za izdavanje putne isprave nadležni organ je dužan da reši u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Za zahteve podnete preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva RS rok je 60 dana (osim u hitnim slučajevima).

Zakon o putnim ispravama („Službeni glasnik RS“ broj 90/07)