Upis u jedinstveni birački spisak

Jedinstveni birački spisak je javna isprava u kojoj se vodi evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo regulisan je Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009 i 99/2011)

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samoupprave, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana NA OVOM LINKU.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava. U birački spisak upisuju se lica koja imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora.

Birački spisak vodi ministarstvo nadležno za poslove uprave. Deo biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave ažurira opštinska, odnosno gradska uprava, kao poveren posao.

Birač se upisuje u birački spisak prema mestu prebivališta, s tim što se na zahtev birača, u birački spisak može upisati i njegovo boravište u zemlji, u skladu sa  zakonom.

Birača koji nije upisan u birački spisak upisuje u birački spisak do njegovog zaključenja opštinska, odnosno gradska uprava, a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave.

Birač koji ima boravište u inostranstvu upisuje se u birački spisak prema poslednjem prebivalištu pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja, s tim što se u birački spisak upisuju i podaci o njegovom boravištu u inostranstvu.

Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.

U birački spisak upisuju se sledeći podaci: ime i prezime birača, ime jednog od roditelja birača, biračev jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja birača, pol birača, mesto prebivališta i adresa birača, jedinica lokalne samouprave u kojoj birač ima mesto prebivališta, strana država u kojoj birač ima boravište, mesto boravišta i adresa birača u inostranstvu i mesto boravišta za interno raseljena lica.

Ime i prezime birača koji je pripadnik nacionalne manjine dvojako se upisuje: prvo ćiriličkim pismom prema pravopisu srpskog jezika, a potom pismom i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine.

U birački spisak se upisuje i podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, odnosno prema mestu boravišta u inostranstvu. Pored podatka da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji, u birački spisak se upisuje i mesto i adresa njegovog boravišta u zemlji, kao i jedinica lokalne samouprave u kojoj je mesto njegovog boravišta.

Ako najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska u birački spisak nije upisan podatak da će birač glasati na predstojećim izborima prema mestu boravišta u zemlji, odnosno inostranstvu, birač može glasati samo prema mestu prebivališta.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaključuje birački spisak 15 dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača u Republici Srbiji, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu.

Rešenje o zaključenju biračkog spiska dostavlja se Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 24 časa od časa njegovog donošenja.

Republička izborna komisija objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ ukupan broj birača, odmah po dobijanju ukupnog broja birača.

Ovde možete preuzeti:

Zahtev za upis u birački spisak.

Upis u jedinstveni birački spisak podataka o tome da će birač glasati u inostranstvu

Spisak birača u inostranstvu sastavlja se posebno za svake izbore i u periodu nakon raspisivanja izbora do pet dana pre zaključenja jedinstvenog biračkog spiska.

Birača koji  ima boravište u inostranstvu i koji podnese zahtev za upis u birački spisak neposredno opštinskoj, odnosno gradskoj upravi ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, u birački spisak upisuje opštinska, odnosno gradska uprava po mestu njegovog prebivališta u zemlji.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača; opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Zahtev da će na izborima glasati u inostranstvu, birači koji imaju boravište u inostranstvu  podnose najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu dostavlja zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

Po donošenju rešenja da će birač glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se ne upisuje iz jedinstvenog biračkog spiska po mestu prebivališta u zemlji, odnosno upisuje se i izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu prebivališta u inostranstvu.

Upis podataka da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu vrši se počev od dana posle raspisivanja izbora, a najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska. Nakon održanih izbora podaci glasača u inostranstvu brišu se po službenoj dužnosti iz biračkog spiska u roku od 30 dana od održanih izbora.

Ovde možete preuzeti:

Zahtev za upis u birački spisak glasača u inostranstvu.