srlaten

Конкурс за суфинансирање манифестација

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета. На конкурсу учествују пројекти који се могу сврстати у област МАНИФЕСТАЦИЈЕ: Подршка организовању манифестација, културно – уметничких догађаја, изложбених активности и приредби у иностранству.

Право учешћа на конкурсу имају:

1) организације, удружења грађана припадника српске заједнице у иностранству

2) регистрована удружења грађана са седиштем у Републици Србији;

Право учешћа на конкурсу немају:

1) директни или индиректни корисници буџетских средстава,

2) појединци,

3) привредни субјекти.

Обавезна документација:

Подносиоци пројеката OБАВЕЗНО достављају следећу ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

  • Попуњен Образац 1 – за пријаву и писање предлога пројекта (саставни део овог обрасца је Пријава, Предлог пројекта и Изјава о непостојању сукоба интереса и веродостојности података у обрасцима за пријаву – оверена и потписана од стране овлашћеног лица у организацији која је подносилац пројекта)
  • Попуњен Образац 2 – предлог буџета пројекта
  • Решење о упису у регистар организација, као доказ да је организација регистрована у складу са прописима државе у којој делује; организације регистроване ван територије Републике Србије потребно је да доставе Решење преведено на српски језик код овлашћеног судског тумача за српски језик.
  • за организације из иностранства уз пријавну документацију потребно је достављање фотокопије инструкције за девизне уплате из банке у којој организација има отворен рачун (није довољно само попунити SWIFT и IBAN у образцу пријаве).

Напомена: Организације које су уписане у Евиденцију организација дијаспоре и организација Срба у региону достављају само фотокопију решења о упису у евиденцију.

Напомена: Епархије Српске православне цркве у иностранству достављају фотокопију потврде о упису у Регистар цркава и верских заједница. Црквене јединице у оквиру епархије Српске православне цркве у иностранству, поред потврде о упису у регистар Епархије, достављају и потврду те Епархије да јединица има својство правног лица у смислу аутономних прописа СПЦ.

Пожељна пратећа документација:

  • Протокол или уговор о партнерству у случају партнерства више удружења, који јасно дефинише улоге и одговорности сваког партнера
  • Писма препоруке од дипломатско конзуларног представништва, црквених и верских заједница, појединаца.

Реализација пројекaта предвиђена је у првој половини 2018. години. 

Рок и начин достављања пројеката:

Заинтересовани су дужни да пројекте доставе најкасније до 02. новембра 2017. године , у затвореној коверти са назнаком ,,За конкурс за дијаспору и Србе у региону у складу са обрасцем за пријаву и писање пројекта, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Кнеза Милоша 24 – 26, 11000 Београд, поштом препоручено. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће бити узете у разматрање.

Укупна вредност опредељених средстава за овај Конкурс износи до 700.000 (словима: седам стотина хиљада динара) динара за програмске активности 0002.

Организација која се пријављује на Конкурс може аплицирати само са једним пројектним предлогом.

Цео текст Конкурса можете пронаћи ОВДЕ.

Check Also

Гујон у Бања Луци: Настављамо кампању помоћи Србима из ФБиХ да сачувају своја имања

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону наставља кампању за пружање правне помоћи …