srlaten

Члан 23

Подношење захтева за стицање држављанства Републике Србије по основу члана 23. Закона о држављанству

Захтев за стицање држављанства Републике Србије подноси се лично или преко пуномоћника, за лице лишено пословне способности захтев подноси старалац, а за дете до навршене 18. године живота захтев подноси родитељ, односно даје писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом с тим што је за дете старије од 14. година потребна и његова сагласност. Подносиоцу захтева за стицање и престанак држављанства издаје се потврда о поднетом захтеву.
О захтевима за стицање држављанства Републике Србије одлучује Министарство унутрашњих послова Републике Србије у складу са својим надлежностима утврђеним Законом.
Подношење захтева можете извршити на два начина:

– На територији Републике Србије – у полицијској управи Министарства унутрашњих послова) – наш је савет да процедуру, односно да искористе свој боравак и захтев поднесете у Србији, чиме знатно скраћујете процедуру.

– На територији стране државе у којој живите – у надлежном дипломатско-конзуларном или конзуларном представништву, које ће га без одлагања проследити Министарству унутрашњих послова Републике Србије, са седиштем у Београду.

Документација која се прилаже приликом подношења захтева

– Читко попуњен захтев (образац се добија у полицијским станицама Републике Србије или надлежном дипломатско – конзуларном или конзуларном представништву).

Обрасци захтева:

http://www.mfa.gov.rs/sr/images/stories/obrasci_drzavljanstvo/Obrazac%204.pdf

http://www.mfa.gov.rs/sr/images/stories/obrasci_drzavljanstvo/Obrazac%20br.%205.pdf

– Оригинал извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци) – и за децу ако су обухваћена захтевом;

– Оригинал уверење о држављанству државе чији је подносилац држављанин (не старије од шест месеци);

– Извод из матичне књиге венчаних;

– Фотокопија документа са фотографијом (лична карта или пасош);

-Потписана изјава да Републику Србију сматрате својом државом (на прописаном обрасцу који се може добити у полицијској станици, односно дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије).

Образац изјаве:

http://www.mfa.gov.rs/sr/images/stories/obrasci_drzavljanstvo/Izjava%20da%20se%20Republika%20Srbija%20smatra%20svojom%20drzavom.pdf

– За дете старије од 14 година потребно је његово присуство ради давања сагласности; – прилог 4;

http://www.mfa.gov.rs/sr/images/stories/obrasci_drzavljanstvo/Zapisnik%20prijem.pdf

– Доказ о припадности српском народу доставља се само у случају када се захтев подноси по основу члана 23. Закона о држављанству (уверење о држављанству родитеља или предака уколико су припадници српског народа, односно јавна исправа где је евидентирана чињеница држављанства Републике Србије или неки од докумената у којима се то лице или његов предак изјаснило као припадник српског народа, примера ради: крштеница Српске православне цркве подносиоца, његових родитеља или даљих предака уколико су припадници српског народа, потврда црквено-школске општине или удружења да је активан у српској националној заједници…).

– Доказ о уплаћеној такси, тарифни број 39. – прилог 5;
http://www.mup.gov.rs/cms/resursi.nsf/Tarife.doc

– Пример попуњене уплатнице: види у прилогу – прилог 6.
http://www.mup.gov.rs/cms_cir/dokumenta.nsf/drzavljanstvo.h

Детаљније информације о условима, потребним документима које морате да приложите, поступку и трошковима добићете у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије на чијем подручју боравите. Скрећемо пажњу да су горња обавештења начелне природе и да се у сваком конкретном поступку примењује Закон о држављанству у целини, као и други прописи који се сходно примењују. Детаљније на www.mup.gov.rs.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Подносиоцу захтева за стицање и престанак држављанства издаје се потврда о поднетом захтеву. Дата потврда служи као основ за даље праћење поступка на основу поднетог захтева код надлежних органа, па је неопходно сачувати је.