srlaten

Дијаспора и Срби у региону

ЕВИДЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА У ДИЈАСПОРИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА СРБА У РЕГИОНУ

Упис организација у евиденцију врши се на основу пријаве за упис организација у евиденцију.

Уз пријаву за упис организација у евиденцију подноси се: 1) решење о упису у регистар организација, као доказ да је организација у дијаспори, односно организација Срба у региону регистрована у складу с прописима стране државе у којој живи дијаспора, односно у складу с прописима државе на основу којих делују организације Срба у региону; 2) превод решења на српски језик на ћириличком писму обављен код надлежног органа стране државе; 3) акт о избору лица овлашћеног за заступање организације.

Сходно одредби члана 40. став 1. Закона о дијаспори и Србима у региону (,,Службени гласник РС” број: 88/09) евиденцију организација у дијаспори, као и евиденцију организација Срба у региону води министарство надлежно за дијаспору.

Правилник o садржају и начину вођења евиденције организација у дијаспори и евиденције организација Срба у региону (,,Службени гласник РС” број: 6/2010) донет је сходно одредби члана 40. став 4. Закона о дијаспори и Србима у региону, којим је министарству надлежном за дијаспору дато овлашћење да пропише садржај, начин уписа и вођења Евиденција организација у дијаспори и организација Срба у региону.

Одредбом члана 35. тачка 5. Закона о министарствима (,,Службени гласник РС“, бр.72/12) прописано је да даном ступања на снагу овог закона престаје да ради Министарство вера и дијаспоре.

Одредбом члана 1. Уредбе о Канцеларији за сарадњу с дијаспором и Србима у региону („Службени гласник РС“, бр. 75/12) основана је Канцеларија за сарадњу с дијаспором и Србима у региону као посебна служба Владе.

Правилником o садржају и начину вођења евиденције организација у дијаспори и евиденције организација Срба у региону се успоставља централна евиденција организација у дијаспори и организација Срба у региону.

Пријава за упис организација у евиденцију се подноси се на обрасцу који се може преузети на интернет страници званичног сајта Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону www.dijaspora.gov.rs.

СПИСАК УПИСАНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.