srlaten

Јавна набавка – Набавка уџбеника и књига за образовање деце у региону и дијаспори

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
«НАБАВКА УЏБЕНИКА И КЊИГА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ У
РЕГИОНУ И ДИЈАСПОРИ»

РЕДНИ БРОЈ: ЈН 1/2019

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Управа за сарадњу с дијапором и
Србима у региону, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, Београд, www.dijaspora.gov.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавке мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: уџбеници. Назив
и ознака из Општег речника набавки: 22112000 – Уџбеници.

5. Предмет јавне набавке није обликован у партије.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

7. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна
документација доступна: конкурсна документација се преузима бесплатно са
Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца
www.dijaspora.gov.rs

8. Начин подношења понуде и рок: Понуђач подноси понуду лично или путем поште.
Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора да обезбеди да понуда стигне
у канцеларију бр.19 до 06.новембра 2019. године до 11:00 часова, на адресу:
Министарство спољних послова-Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у
региону, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд. Понуђач подноси понуду у
затвореној коверти или кутији овереној печатом. На предњу страну коверте/кутије
понуђач лепи попуњен Пропратни образац (образац 6.1 у делу 6. конкурсне
документације) у који уписује податке о свом називу, адреси, броју телефона и
телефакса, имејл адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт. Пожељно
је да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.

9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће одржано 06.новембра
2019. године у 12.00 часова, на адреси: Министарство спољних послова-Управа за
сарадњу с дијаспором И Србима у региону, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000
Београд, канцеларија број 16. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако
заинтересовано лице. Благовремено приспеле понуде Комисија ће отварати по
редоследу приспећа.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Пре почетка јавног отварања понуда, представници
понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији
Наручиоца предају писана пуномоћја на основу којих ће доказати овлашћење за
учешће у поступку јавног отварања понуда.

11. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 5 дана од
дана отварања понуда.

12. Лица за контакт: Олга Милојевић и Миодраг Радовановић, тел: 011/ 306-8659 и
011/3202-945.

Више информација можете пронаћи ОВДЕ.

Check Also

Откривен споменик посвећен свим генерацијама Срба у Канади

Српска заједница добила је споменик који је посвећен свим генерацијама Срба који су сачували наше …