Dijaspora i Srbi u regionu

EVIDENCIJE ORGANIZACIJA U DIJASPORI I EVIDENCIJE ORGANIZACIJA SRBA U REGIONU

Upis organizacija u evidenciju vrši se na osnovu prijave za upis organizacija u evidenciju.

Uz prijavu za upis organizacija u evidenciju podnosi se: 1) rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija u dijaspori, odnosno organizacija Srba u regionu registrovana u skladu s propisima strane države u kojoj živi dijaspora, odnosno u skladu s propisima države na osnovu kojih deluju organizacije Srba u regionu; 2) prevod rešenja na srpski jezik na ćiriličkom pismu obavljen kod nadležnog organa strane države; 3) akt o izboru lica ovlašćenog za zastupanje organizacije.

Shodno odredbi člana 40. stav 1. Zakona o dijaspori i Srbima u regionu (,,Službeni glasnik RS” broj: 88/09) evidenciju organizacija u dijaspori, kao i evidenciju organizacija Srba u regionu vodi ministarstvo nadležno za dijasporu.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije organizacija u dijaspori i evidencije organizacija Srba u regionu (,,Službeni glasnik RS” broj: 6/2010) donet je shodno odredbi člana 40. stav 4. Zakona o dijaspori i Srbima u regionu, kojim je ministarstvu nadležnom za dijasporu dato ovlašćenje da propiše sadržaj, način upisa i vođenja Evidencija organizacija u dijaspori i organizacija Srba u regionu.

Odredbom člana 35. tačka 5. Zakona o ministarstvima (,,Službeni glasnik RS“, br.72/12) propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da radi Ministarstvo vera i dijaspore.

Odredbom člana 1. Uredbe o Kancelariji za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu („Službeni glasnik RS“, br. 75/12) osnovana je Kancelarija za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu kao posebna služba Vlade.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije organizacija u dijaspori i evidencije organizacija Srba u regionu se uspostavlja centralna evidencija organizacija u dijaspori i organizacija Srba u regionu.

Prijava za upis organizacija u evidenciju se podnosi se na obrascu koji se može preuzeti na internet stranici zvaničnog sajta Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.

SPISAK UPISANIH ORGANIZACIJA MOŽETE PREUZETI OVDE.