Informacija o prebivalištu u Hrvatskoj

Komesarijat za izbeglice i migracije Vlade Republike Srbije i Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu, nakon odluke hrvatske Vlade da produži rok za prijavu i odjavu prebivališta u Hrvatskoj do kraja 2014. godine, u cilju lakšeg razumevanja pomenutog administrativnog procesa, spremili su Informaciju o prijavi privremenog odlaska.

Za dodatne informacije možete se obratiti Komesarijatu za izbeglice. Ukoliko ste na terenu, u toku administrativnog procesa došli u situaciju za koju smatrate da je na bilo koji način bila nepravedna ili suprotna zakonima, o tome možete obavestiti putem kontakta:

Komesarijat za izbeglice:

Telefon: 011 285 75 61 / 011 312 95 93

gordana.cusic@kirs.gov.rs

 

Vlada Republike Hrvatske 27. decembra 2013. donela je Uredbu o izmjeni Zakona o prebivalištu (Zakon o prebivalištu stupio na snagu 29. decembra 2012. godine) kojom se produžava rok za prijavu i odjavu prebivališta do kraja 2014. godine.

Hrvatski državljani koji privremeno borave u inostranstvu duže od godinu dana treba da o tome lično obaveste policijsku upravu ili policijsku stanicu na području Republike Hrvatske gde imaju prijavljeno prebivalište ili da o tome lično obaveste diplomatsko- konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u državi u kojoj borave.

Prijava privremenog odlaska iz R Hrvatske daje mogućnost da se zadrži lična karta (osobna iskaznica) R Hrvatske.

Uslov da se po osnovu privremenog odlaska zadrži lična karta R Hrvatske jeste jedna od sledećih situacija i dokument koji o tome svedoči: 1. U postupku obnove i povratka (dokaz – kopija zahteva ili rešenja Ureda za obnovu R Hrvatske) 2. U postupku stambenog zbrinjavanja (dokaz – kopija zahteva ili rešenja Ureda za stambeno zbrinjavanje R Hrvatske) 3. U slučaju privremenog boravka u inostranstvu: 3.1. U slučaju privremenog boravka u inostranstvu zbog posla. Dokaz – potvrda da je zaposleno u firmi sa pečatom i potpisom vlasnika firme, ukoliko vlasnik firme odbije da izda potvrdu o zaposlenju onda lice treba da dostavi kopiju radne knjižice; 3.2. U slučaju privremenog boravka u inostranstvu zbog školovanja (dokaz – potvrda iz škole ili sa fakulteta); 3.3. U slučaju  privremenog boravka u inostranstvu zbog dugotrajnog lečenja (dokaz – potvrda bolnice); 3.4  U slučaju privremenog boravka u inostranstvu zbog nezaposlenosti treba da dostavi Izjavu da je izgubilo posao i da ga izdržavaju roditelji ili bračni drug; 3.5   U slučaju privremenog boravka u inostranstvu zbog starosti i nesposobnosti za samostalan život i izdržavanje, podnosilac prijave treba da napiše Izjavu u kojoj stoji da ga zbog starosti ili bolesti uzdržavaju deca ili rođaci. 4. U slučaju boravka od najmanje 3 meseca godišnje u R Hrvatskoj. Napomena: ako lice živi u Hrvatskoj duže od tri mjeseca u toku godine ne treba da prijavljuje privremeni boravak. Ovo je rizična opcija, i ne preporučuje se, jer se može desiti da hrvatska policija proverava da li lice živi na prijavljenoj adresi u trenutku kada je lice izvan Hrvatske. Ako ga ne pronađu moguće je pokretanje postupka brisanja iz prebivališta i odredređivanje novčane kazne u visini od 500 do 5000 kuna. Npr: osoba živi 6 ili 7 mjeseci godišnje u Hrvatskoj, međutim policija dođe u proveru u toku godine kada nije u svojoj kući ili stanu.

Potrebna dokumenta i način popunjavanja

1. Da bi se zadržala hrvatska lična karta potrebno je dostaviti popunjeni Obrazac 1 i Izjavu.

 Na Obrascu 1 potrebno je zaokružiti opciju pod slovom D:

D – PRIJAVA PRIVREMENOG ODLASKA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

U Obrascu 1 treba da se popune rubrike od 1 do 8 i rubrika 14.

Rubrike 9, 10, 11, 12, 13 i 15 se ne popunjavaju.

U rubrici 14 lice treba da napiše državu i mesto van Republike Hrvatske u koju privremeno odlazi, na koje vreme i razlog odlaska (npr. Srbija, Beograd, 5 godina, posao).

Privremeni odlazak iz Republike Hrvatske se može prijaviti do 5 godina. Nakon isteka 5 godina tj. 2018. godine lice može prijaviti privremeni odlazak iz Republike Hrvatske na tri godine i tako sve dok boravi u inostranstvu. U izjavi lice koje prijavljuje privremeni odlazak iz Hrvatske podvlači reč označenu sa dve zvezdice (privremeno boravim).

Rečenica koja počinje u Izjavi sa „Identitet osobe koja daje izjavu utvrđen je uvidom u ____“ ostaje prazna i popunjava je službenik u policijskoj stanici ili konzulatu.

2. Fotokopiju hrvatske lične karte

3. Dokument koji dokazuje privremeni boravak u inostranstvu (opisano u prethodnom delu)

Ukoliko se navedena dokumenta predaju u diplomatsko-konzularnim predstavnicštvima Republike Hrvatske za opciju D (prijava privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske) plaća se taksa u visini 19 evra po licu za dostavu obaveštenja o privremenom napuštanju Hrvatske.

Prijava /Odjava prebivališta

Ako lice želi da odjavi prebivalište to može učiniti na način da lično ide u policijsku upravu ili policijsku stanicu na području Republike Hrvatske gde ima prijavljeno prebivalište ili da da to lično učini u diplomatsko-konzularno predstavništvu Republike Hrvatske.  Za odjavu prebivališta potrebna je hrvatska lična karta koja će mu biti poništena. Ukoliko se dokumenta za odjavu prebivališta predaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima plaća se taksa u visini od 27 evra po licu.

Za odjavu prebivališta i poništavanje hrvatske lične karte, u Obrazcu 1 zaokružuje se slovo B (odjava prebivališta).

U tom slučaju u Obrascu 1 treba popuniti rubrike od 1 do 8 i rubriku 13. Rubrike 9, 10, 11, 12, 14 i 15 se ne popunjavaju. Lica koja su imala hrvatsku ličnu kartu do 1991. godine, a nisu je ponovo izvadili posle 1995. godine ili joj je istekao rok važenja imaju i dalje prijavljeno prebivalište u Hrvatskoj, pod uslovom da im u međuvremenu hrvatska policija nije već odjavila prebivalište. Ponovnu prijavu prebivališta ili odjavu prebivališta moraju da urade sva lica starija od 16 godina jer po zakonu tada imaju obavezu da izvade hrvatsku ličnu kartu. Odjavu prebivališta lica mogu učiniti u policijskoj upravi ili stanici (postaji) gde imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Ponovnu prijavu prebivališta lica mogu učiniti isključivo u policijskoj upravi ili stanici (postaji) gdje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Nakon što ponovo prijave prebivalište lica mogu podići hrvatsku ličnu kartu i prijaviti privremeni odlazak iz Republike Hrvatske (kao što je opisano u Informaciji o prijavi privremenog odlaska na početku teksta). Maloletna lica koja imaju manje 16 godina, a kojima su roditelji u Republici Hrvatskoj prijavili prebivališe, ne moraju ponovno prijavljivati prebivalište. Kada navedena lica napune 16 godina dužni su prilikom prvog odlaska u Republiku Hrvatsku da uzmu hrvatsku ličnu kartu i tada mogu da prijave privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske po gore navedenoj proceduri.

Dodatna napomena:

Povodom prekršajnih prijava protiv građana kojima je istekla osobna iskaznica u nastavku dajemo kratak izvod iz Zakona o osobnoj iskaznici: Izmenjenom odredbom člana 5. stava 1. Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“broj: 68/13), koji je stupio na snagu 8. juna 2013. godine, propisano je da se osoba ne smije služiti osobnom iskaznicom ako su se promenili lični podaci ili je promenjeno prebivalište u RH, ako slika ne odgovara izgledu, ako je istekao rok važenja, ako je oštećena ili iz bilo kog drugog razloga ne može da služi svrsi.

Članom 24. stav 1. Tačka 1. Zakona propisane su novčane kazne od 3.000,oo do 4.4500,oo kuna. Prema tome prekršajni postupak se pokreće protiv lica koja se služe osobnom iskaznicom kojoj je istekao rok. Prekršajni postupak neće se pokretati protiv lica koja podnose zahtev za izdavanje nove osobne iskaznice. Dakle služenje osobnom iskaznicom koja je istekla jeste prekršaj, a sama činjenica da je osobna istekla ne predstavlja prekršaj.

Prilozi:

Informaciju sačinili Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i Vladina Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu, uz pomoć Zajedničkog veća opština – Vukovar i Koalicije udruženja izbeglica u Republici Srbiji.

Check Also

Srbi iz Pljevalja: Ovo je veliki dan za nas

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon zajedno s vladikom …