Javna nabavka – Nabavka udžbenika i knjiga za obrazovanje dece u regionu i dijaspori

Na osnovu člana 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” broj
124/12, 14/15 i 68/15) i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne
dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti
uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), pripremljena je:

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE
VREDNOSTI
«NABAVKA UDžBENIKA I KNjIGA ZA OBRAZOVANjE DECE U
REGIONU I DIJASPORI»

REDNI BROJ: JN 1/2019

 

 

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Uprava za saradnju s dijaporom i
Srbima u regionu, ul. Kneza Miloša br. 24-26, Beograd, www.dijaspora.gov.rs

2. Vrsta naručioca: organ državne uprave

3. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavke male vrednosti

4. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: udzbenici. Naziv
i oznaka iz Opšteg rečnika nabavki: 22112000 – Udzbenici.

5. Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije.

6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

7. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna
dokumentacija dostupna: konkursna dokumentacija se preuzima besplatno sa
Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca
www.dijaspora.gov.rs

8. Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač podnosi ponudu lično ili putem pošte.
Bez obzira na način podnošenja ponude, ponuđač mora da obezbedi da ponuda stigne
u kancelariju br.19 do 06.novembra 2019. godine do 11:00 časova, na adresu:
Ministarstvo spoljnih poslova-Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u
regionu, ul. Kneza Miloša br. 24-26, 11000 Beograd. Ponuđač podnosi ponudu u
zatvorenoj koverti ili kutiji overenoj pečatom. Na prednju stranu koverte/kutije
ponuđač lepi popunjen Propratni obrazac (obrazac 6.1 u delu 6. konkursne
dokumentacije) u koji upisuje podatke o svom nazivu, adresi, broju telefona i
telefaksa, imejl adresi i imenu i prezimenu ovlašćenog lica za kontakt. Poželjno
je da sva dokumenta u ponudi budu povezana trakom u celinu i zapečaćena, tako da
se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

9. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda biće održano 06.novembra
2019. godine u 12.00 časova, na adresi: Ministarstvo spoljnih poslova-Uprava za
saradnju s dijasporom I Srbima u regionu, ul. Kneza Miloša br. 24-26, 11000
Beograd, kancelarija broj 16. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako
zainteresovano lice. Blagovremeno prispele ponude Komisija će otvarati po
redosledu prispeća.

10. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja
ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni
predstavnici ponuđača. Pre početka javnog otvaranja ponuda, predstavnici
ponuđača koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda dužni su da Komisiji
Naručioca predaju pisana punomoćja na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za
učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

11. Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 5 dana od
dana otvaranja ponuda.

12. Lica za kontakt: Olga Milojević i Miodrag Radovanović, tel: 011/ 306-8659 i
011/3202-945.

Više informacija možete pronaći OVDE.

Check Also

Srbi u regionu i dijaspori i ove godine podržani od matice

U subotu, 20.11.2021. godine, u Pres centru Udruženja novinara Srbije održana je konferencija o značaju …