Konkursi za nastavnike dopunske nastave u inostranstvu

Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je dva konkursa: za honorarne i redovne nastavnike za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu.

KONKURS ZA HONORARNE NASTAVNIKE

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na osnovu člana 92. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 i 35/15 – autentično tumačenje) i Uputstva o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu broj 610-00-00077/2/2014-06 raspisuje KONKURS za izbor honorarnih nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu:

I – Kandidat, koji želi da konkuriše za rad na mestu honorarnog nastavnika u obrazovno-vaspitnom radu na srpskom jeziku u inostranstvu, mora da ispunjava sledeće uslove:
1. da ima mesto boravka u zemlji u kojoj se izvodi obrazovno-vaspitni rad;
2. da poseduje osnovno znanje za rad na računaru;
3. da zna jedan strani jezik ili jezik strane države u kojoj se angažuje, na nivou B1 Zajedničkog evropskog jezičkog okvira;
4. da ispunjava uslove propisane zakonom i pravilnikom kojim se propisuje stepen i vrsta obrazovanja nastavnika i stručnog saradnika u osnovnoj školi za izvođenje nastave, i to za:
• nastavnika razredne nastave;
• nastavnika srpskog jezika i književnosti;
• nastavnika stranog jezika i književnosti.

II – Konkurs se raspisuje za angažovanje nastavnika u sledećim državama:
Švajcarska
– Nemačka
– Francuska
– Italija
– Grčka
– Belgija
– Kina
– Južnoafrička Republika
– Albanija
– Finska
– (_____________ druge zemlje u skladu sa iskazanim interesovanjima)

III – Kandidati koji konkurišu obavezni su da uz svoje prijave dostave:
1. motivaciono pismo
2. radnu biografiju
3. dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova Konkursa iz tačke I (kopije dokumenata moraju biti overene)
4. kontakt podatke (adresa i mesto boravka, kontakt telefon i elektronsku adresu)

IV – Zainteresovani kandidati obavezni su da popune Prijavni formular za honorarne nastavnike koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs), te da odštampani formular zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

V – Rok za dostavu prijava i potrebne dokumentacije je 20. jun 2015. godine.

VI – Napominjemo da se prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju.

VII – Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VIII – Po isteku roka za dostavu prijava, na osnovu pristigle konkursne dokumentacije, biće sačinjen uži izbor kandidata.

IX – Na osnovu predloga Stručne komisije, konačnu odluku o izboru honorarnih nastavnika koji će ostvarivati obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu u školskoj 2015/2016. godini, donosi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Istovremeno, Ministarstvo prosvete,nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs i za izbor za nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu.

KONKURS ZA REDOVNE NASTAVNIKE

Na osnovu člana 92. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13 i 35/15 – autentično tumačenje) i
Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu („Službeni glasnik RS“ broj 30/09) raspisuje Konkurs za izbor nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu

I – Kandidat, koji želi da konkuriše, mora da ispunjava posebne uslove za nastavnike, predviđene odredbama Pravilnika o ostvarivanju vaspitno-obrazovnog rada u inostranstvu, i to:
1. da poseduje dozvolu za rad – licencu
2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja
3. da poseduje uverenja i potvrde kojima dokazuje stalno stručno usavršavanje u oblasti obrazovanja, u trajanju od 50 do 100 sati, u skladu sa pravilnikom kojim se propisuje stručno usavršavanje
4. da poseduje osnovno znanje za rad na računaru
5. da zna jedan strani jezik ili jezik strane države u koju se upućuje, na nivou B1 Zajedničkog evropskog jezičkog okvira
6. da ispunjava uslove propisane zakonom i pravilnikom kojim se propisuje stepen i vrsta obrazovanja nastavnika i stručnog saradnika u osnovnoj školi za izvođenje nastave, i to za:
• nastavnika razredne nastave;
• nastavnika srpskog jezika i književnosti;
• nastavnika stranog jezika i književnosti.
7. da je u radnom odnosu na neodređeno vreme u vaspitno-obrazovnoj ustanovi u Republici Srbiji.

II – Konkurs se raspisuje za angažovanje nastavnika u sledećim državama:
– Švajcarska
– Nemačka
– Francuska
– Italija
– Grčka

III – Svi zainteresovani kandidati obavezni su da popune Prijavni formular za redovne nastavnike koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs), te da zajedno sa odštampanim formularom dostave sledeće:

1. motivaciono pismo
2. radnu biografiju
3. dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova Konkursa iz tačke 1, 2, 3, 6 i 7. (kopije dokumenata moraju biti overene)
4. kontakt podatke (adresa i mesto boravka, adresu elektronske pošte, lični kontakt telefon i telefon ustanove u kojoj su zaposleni)

Kandidati, koji su već angažovani na ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu, obavezni su da dostave i sledeće:
1. dokaz o periodu angažovanja u dopunskoj nastavi u inostranstvu

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu poslati na sledeću adresu:

MINISTARSTVO PROSVETE,
NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
11000 Beograd, Nemanjina 22-26
SA NAZNAKOM:
Prijava na konkurs: izbor nastavnika za rad u inostranstvu

IV – Rok za dostavu prijava i potrebne dokumentacije je 20. jun 2015. godine.

V – Napominjemo da se prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju.

VI – Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VII – Po isteku roka za dostavu prijava, kandidati koji su dostavili urednu dokumentaciju i ispunjavaju uslove propisane Konkursom, biće blagovremeno obavešteni o mestu, vremenu i načinu provere znanja iz stranog jezika i informatičke pismenosti.

VIII – Konačnu odluku o izboru nastavnika koji će ostvarivati obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu donosi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Napomena: Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Politika“ (izdanje za celu Srbiju) od 5. juna 2015. godine.

Check Also

Gujon o Oluji: Ne smemo da zaboravimo 1.881 ubijenog Srbina i 220.000 prognanih

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon je izjavio da …