Konkurs za nastavnike

Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je KONKURS za izbor honorarnih nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu

I. Kandidat, koji želi da konkuriše za rad na mestu honorarnog nastavnika u obrazovno-vaspitnom radu na srpskom jeziku u inostranstvu, mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da ima mesto boravka u zemlji u kojoj se izvodi obrazovno-vaspitni rad; 2) da poseduje osnovno znanje za rad na računaru; 3) da zna jedan strani jezik ili jezik strane države u kojoj se angažuje, na nivou B1 Zajedničkog evropskog jezičkog okvira; 4) da ispunjava uslove propisane zakonom i pravilnikom kojim se propisuje stepen i vrsta obrazovanja nastavnika i stručnog saradnika u osnovnoj školi za izvođenje nastave, i to za: ‒ nastavnika razredne nastave; ‒ nastavnika srpskog jezika i književnosti; ‒ nastavnika stranog jezika i književnosti.

II. Konkurs se raspisuje za angažovanje nastavnika u sledećim državama: ‒ Savezna Republika Nemačka (Pokrajina Baden-Virtemberg ‒ dva nastavnika); ‒ Francuska Republika (Pariz ‒ jedan nastavnik); ‒ Republika Grčka (Atina ‒ jedan nastavnik; Volos ‒ jedan nastavnik); ‒ Kraljevina Danska (Kopenhagen – jedan nastavnik).

III. Kandidati koji konkurišu obavezni su da uz svoje prijave dostave:

1) prijavu; 2) radnu biografiju; 3) dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova Konkursa iz tačke I (kopije dokumenata moraju biti overene); 4) kontakt podatke (adresa i mesto boravka, kontakt telefon i adresu elektronske pošte).

IV. Zainteresovani kandidati obavezni su da prijavu i potrebnu dokumentaciju dostave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu do 30. juna 2017. godine.

V. Rok da nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvu dostavi Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dokumentaciju prijavljenih kandidata je 14. jul 2017. godine.

VI. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju.

VII. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

VIII. Po isteku roka za dostavu prijava, na osnovu pristigle konkursne dokumentacije, biće sačinjen uži izbor kandidata.

IX. Na osnovu predloga Stručne komisije, konačnu odluku o izboru honorarnih nastavnika koji će ostvarivati obrazovno-vaspitni rad na srpskom jeziku u inostranstvu u školskoj 2017/2018. godini, donosi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

MINISTAR

Mladen Šarčević s.r.

Dokument možete preuzeti OVDE

Check Also

Srbi iz Pljevalja: Ovo je veliki dan za nas

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon zajedno s vladikom …