Konkurs za projekte dijaspore

Konkurs za sufinansiranje projekata organizacija dijaspore otvoren je od 4. do 19. novembra. Predmet konkursa očuvanje jezika i identiteta i ekonomska saradnja sa maticom.

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 19.11.2014. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za konkurs za dijasporu”, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Vase Čarapića 20, 11000 Beograd, lično ili poštom preporučeno. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za konkurs namenjen dijaspori iznosi do 39.000.000 (slovima: tridesetdevet miliona) dinara, a organizacije koje se prijavljuju mogu aplicirati samo sa jednim projektom.

Detaljnu dokumentaciju u vezi Konkursa možete da preuzeti na sledećem linku: KONKURSI

Podnosioci projekata obavezno treba da dostave sledeću dokumentaciju:

1) Popunjen obrazac za prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata;

2) Popunjen obrazac za pripremu predloga projekta;

3) Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu – overena i potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta;

4) Detaljno razrađen projekat po svim pojedinačnim stavkama iz prijave;

5) Rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje prevedeno na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.

Check Also

Srbi u regionu i dijaspori i ove godine podržani od matice

U subotu, 20.11.2021. godine, u Pres centru Udruženja novinara Srbije održana je konferencija o značaju …