Konkurs za projekte Srba iz regiona

Konkurs za sufinansiranje projekata organizacija Srba iz regiona otvoren je od 4.  do 19. novembra 2014. Predmet konkursa očuvanje jezika i identiteta, ali i ekonomska saradnja sa maticom.

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i Srba u regionu.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta i unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i Srba u regionu.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 60.000.000 (slovima: šezdeset miliona) dinara, a organizacije koje se prijavljuju mogu aplicirati samo sa jednim projektom.

Detaljnu dokumentaciju u vezi Konkursa možete da preuzeti na sledećem linku: KONKURSI

Podnosioci projekata obavezno treba da dostave sledeću dokumentaciju:

1) Popunjen obrazac za prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata;

2) Popunjen obrazac za pripremu predloga projekta;

3) Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu – overena i potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta;

4) Detaljno razrađen projekat po svim pojedinačnim stavkama iz prijave;

5) Rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje prevedeno na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.

Check Also

Selaković i Gujon s dijasporom u sedištu SNO u Čikagu

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković poručio je Srbima u Čikagu da su državi Srbiji, kao …