Konkurs za sufinansiranje manifestacija

Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu.

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta. Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u oblast MANIFESTACIJE: Podrška organizovanju manifestacija, kulturno – umetničkih događaja, izložbenih aktivnosti i priredbi u inostranstvu.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1) organizacije, udruženja građana pripadnika srpske zajednice u inostranstvu

2) registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji;

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1) direktni ili indirektni korisnici budzetskih sredstava,

2) pojedinci,

3) privredni subjekti.

Obavezna dokumentacija:

Podnosioci projekata OBAVEZNO dostavljaju sledeću DOKUMENTACIJU:

  • Popunjen Obrazac 1 – za prijavu i pisanje predloga projekta (sastavni deo ovog obrasca je Prijava, Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu – overena i potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta)
  • Popunjen Obrazac 2 – predlog budzeta projekta
  • Rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje prevedeno na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik.
  • za organizacije iz inostranstva uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavljanje fotokopije instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj organizacija ima otvoren račun (nije dovoljno samo popuniti SWIFT i IBAN u obrazcu prijave).

Napomena: Organizacije koje su upisane u Evidenciju organizacija dijaspore i organizacija Srba u regionu dostavljaju samo fotokopiju rešenja o upisu u evidenciju.

Napomena: Eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu dostavljaju fotokopiju potvrde o upisu u Registar crkava i verskih zajednica. Crkvene jedinice u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu, pored potvrde o upisu u registar Eparhije, dostavljaju i potvrdu te Eparhije da jedinica ima svojstvo pravnog lica u smislu autonomnih propisa SPC.

Poželjna prateća dokumentacija:

  • Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera
  • Pisma preporuke od diplomatsko konzularnog predstavništva, crkvenih i verskih zajednica, pojedinaca.

Realizacija projekata predviđena je u prvoj polovini 2018. godini. 

Rok i način dostavljanja projekata:

Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 02. novembra 2017. godine , u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za konkurs za dijasporu i Srbe u regionu u skladu sa obrascem za prijavu i pisanje projekta, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Kneza Miloša 24 – 26, 11000 Beograd, poštom preporučeno. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzete u razmatranje.

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 700.000 (slovima: sedam stotina hiljada dinara) dinara za programske aktivnosti 0002.

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

Ceo tekst Konkursa možete pronaći OVDE.

Check Also

Gujon o Oluji: Ne smemo da zaboravimo 1.881 ubijenog Srbina i 220.000 prognanih

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon je izjavio da …