Rukovodstvo

Direktor Uprave

U skladu sa članom 30. Zakona o državnoj upravi (,,Službeni glasnik RS”, 79/05, 101/07 i 95/10), propisano je da organom u sastavu rukovodi direktor, koji za svoj rad odgovara ministru.

Direktor rukovodi, planira, organizuje i koordinira rad Uprave; raspoređuje poslove na unutrašnje jedinice Uprave; podnosi izveštaje o radu Uprave; ostvaruje saradnju iz delokruga Uprave sa drugim organima i organizacijama. predstavlja  Upravu i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova; odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih u Upravi; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

v.d. direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu – Arno Gujon

Pomoćnici direktora Uprave

U skladu sa članom 31. Zakona o državnoj upravi (,,Službeni glasnik RS”, 79/05, 101/07 i 95/10), propisano je da organ u sastavu može imati jednog ili više pomoćnika direktora. Pomoćnik direktora rukovodi poslovima u jednoj ili više međusobno povezanih oblasti rada organa u sastavu i za svoj rad odgovara direktoru i ministru. Pomoćnika direktora postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra, prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika.

Sektor za unapređenje položaja Srba u dijaspori i regionu – v.d. pomoćnika direktora Nikolina Milatović Popović

Rukovodi radom Sektora, planira, usmerava i nadzire rad zaposlenih u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; priprema plan rada sektora, izveštaj o radu i predlog budzetskih sredstava za rad; daje preporuke za ujednačavanje i primenu najbolje prakse koje se odnose na poslove iz delokruga Uprave i poslove obezbeđivanja javnosti rada Uprave; sarađuje sa  radnim telima Vlade; prati mišljenja i dokumenta međunarodnih organizacija u oblasti ostvarivanja manjinskih i drugih prava Srba u regionu i dijaspori, izrađuje izveštaje i preporuke sa ciljem unapređenja položaja Srba; ostvaruje saradnju sa unutrašnjim jedinicama u Upravi i drugim organima i organizacijama; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Sektor za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje – v.d. pomoćnika direktora Rastko Janković

Rukovodi radom Sektora, planira, usmerava i nadzire rad zaposlenih u Sektoru; obavlja najsloženije poslove iz delokruga Sektora; priprema plan rada sektora, izveštaj o radu i predlog budzetskih sredstava za rad; daje preporuke za ujednačavanje i primenu najbolje prakse koje se odnose na poslove iz delokruga Uprave i poslove obezbeđivanja javnosti rada Uprave; sarađuje sa  radnim telima Vlade; ostvaruje saradnju sa unutrašnjim jedinicama u Upravi i drugim organima i organizacijama; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.