Saopštenje Agencije za državljanstvo i boravak Malte povodom slučaja srpskih porodica s maloletnom decom

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije prenosi u celosti saopštenje koje je večeras, povodom slučaja srpskih porodica sa maloletnom decom, izdao organ za izdavanje boravišnih dozvola Republike Malte – Identity Malta Agency.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST OD STRANE AGENCIJE ZA DRŽAVLjANSTVO I BORAVAK

Malteška Agencija za državljanstvo i boravak (The Identity Malta Agency) pojašnjava činjenice u vezi sa izveštajima da su odbijena 22 zahteva dece za boravišnu dozvolu.

Suprotno onome što je pisano u medijima, nije tačno da se od dece očekuje da odmah napuste zemlju. U zvaničnom odgovoru Agencija za državljanstvo i boravak Malte (The Identity Malta Agency) istaknuto je da podnosioci zahteva imaju pravo na žalbe i mogu da ospore odluku u Odboru za žalbe imigranata, koji je nezavisno i autonomno telo. Dok se takvo rešenje ne donese, biće im dozvoljeno da prebivaju na Malti uz privremene dozvole (praksa koju malteške vlasti primenjuju godinama).
Nakon medijskih izveštaja, Agencija za državljanstvo i boravak Malte preispitala je slučajeve i potvrdila svoju odluku da odbija zahteve podnete u prethodnim nedeljama jer podnosioci ne ispunjavaju kriterijume minimalnog prihoda.
Prihod potreban za spajanje porodica, naveden u podzakonskom aktu broj 217.06, ima za cilj da garantuje dostojan životni standard porodicama migranata i njihovoj deci. Ukoliko se takvi uslovi ostave po strani, porodice migranata i njihova deca mogu da trpe nepoželjne socijalne uslove.
Akt je stupio na snagu 2007. godine i sprovodi Direktivu Saveta 2003/86/ ES. Prilikom prijema članova porodice u svrhu ponovnog ujedinjenja, sponzor je dužan da dokaže da ima stalno prebivalište i stabilna i redovna primanja koja su ekvivalentna nacionalnoj prosečnoj plati.
U slučajevima kada kandidati ne ispunjavaju ova dva uslova, Agencija za državljanstvo i boravak Malte i dalje daje glavnim sponzorima mogućnost da im se pridruže rođaci na Malti. Da bi se ovakav zahtev odobrio, uzima se u obzir prihod oba roditelja i raspoloživi dohodak ne sme biti niži od referentne vrednosti rizika od siromaštva utvrđene u Anketi o prihodima i uslovima života (EU Statistics on Income and Living Conditions Survey). Prilikom obračunavanja roditeljskih primanja, Agencija za državljanstvo i boravak Malte uzima u obzir njihov osnovni bruto prihod i oduzima doprinos za nacionalno socijalno osiguranje, kao i troškove smeštaja (na osnovu ugovora o zakupu koji dostavlja podnosilac prijave). Za potrebe ovakvih slučajeva, porez na dohodak ne uzima se u obzir.
Treba istaći da se svaki zahtev razmatra individualno, a Agencija za državljanstvo i boravak Malte uzima u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući dužinu boravka podnosioca zahteva na Malti, kao i prirodu ugovora o radu.
Slučajevi o kojima se u medijima govori nedavno su podneli nove prijave dece koja nikada ranije nisu posedovala boravišnu dozvolu na Malti. Dotični članovi srpskih porodica nisu dovedeni na Maltu posredstvom bilo kakvog postupka koji se vodi od strane Agencije za državljanstvo i boravak, ali su imali mogućnost da fizički borave na Malti na osnovu izuzeća od vize. Srpskim državljanima nije potrebna viza za boravak, tj. mogu da se zadrže na teritoriji šengena do 90 dana u roku od šest meseci.
Neophodno je napomenuti da sva deca koja već borave na Malti zahvaljujući boravišnim dozvolama mogu da nastave da obnavljaju dozvolu boravka u zemlji na osnovu prvobitnih uslova prve prijave.
Agencija za državljanstvo i boravak želi da ponovi da gore navedeni zakoni i propisi ne predstavljaju bilo kakav preferencijalni ili diskriminatorski tretman na osnovu nečijeg državljanstva ili zemlje porekla. Zapravo, 2018. godine je na Malti bilo registrovano čak 5.744 državljana Srbije, što je predstavljalo najveću nacionalnu zajednicu poreklom iz trećih zemalja na Malti.
Na kraju želimo da istaknemo da će Agencija za državljanstvo i boravak Malte nastaviti da pomaže državljanima trećih zemalja koji planiraju da žive na Malti kako bi doneli odgovarajuću odluku u svom najboljem interesu i najboljem interesu svoje porodice, pre i nakon napuštanja zemlje porekla.

Spisak potrebnih podataka:

1. Dokaz o prihodima
U skladu sa podzakonskim aktom 217.06 (koji sprovodi Direktivu Saveta 2003/86 / ES) dokaz o prihodu treba da garantuje dostojan životni standard porodicama migranata i njihovoj deci. . Ukoliko se takvi uslovi ostave po strani, porodice migranata i njihova deca mogu da trpe nepoželjne socijalne uslove.
2. Pravo na žalbu
Podnosioci zahteva imaju pravo na žalbu i mogu se žaliti protiv odluke Odboru za žalbe imigranata. Dok se rešenje o osporavanju odluke ne donese, imaće pravo da borave na Malti uz privremene boravišne dozvole.
3. Državljani trećih zemalja ne ispunjavaju kriterijume u skladu sa aktom 217.06
Ukoliko podnosioci zahteva nemaju stalni boravak i ukoliko su njihovi prihodi ispod nacionalne prosečne plate, Agencija za državljanstvo i boravak i dalje daje mogućnost da se pridruže rođacima na Malti.
Da bi se ovakav zahtev odobrio, uzima se u obzir prihod oba roditelja i raspoloživi dohodak ne sme biti niži od referentne vrednosti rizika od siromaštva utvrđene u Anketi o prihodima i uslovima života (EU SILC).
Broj članova porodica iz trećih zemalja koji imaju dozvolu boravka na Malti, a koji nisu ispunjavali kriterijume predviđene podzakonskim aktom 217.06, krajem 2018. godine iznosio je 2.433.

Integralnu verziju saopštenja možete preuzeti sa linka ovde.

Check Also

Gujon: Pozivamo Srbe s imovinom u FBiH da se jave kancelarijama za pravnu pomoć

Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju s dijsporom i Srbima u regionu, rekao je, gostujući …