Sektori Uprave - Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu

Title
Idi na sadržaj
Naslovna   ›    Uprava   ›   Organizacione jedinice   ›   Sektori Uprave
Sektori Uprave
U Sektoru za praćenje i unapređenje položaja Srba u regionu obavljaju se poslovi koji se odnose na: kontinuirano praćenje, modernizaciju i redefinisanje mogućih modela saradnje matične države i Srba u regionu; aktivnu saradnju i koordinaciju sa organima i organizacijama u Republici Srbiji i u inostranstvu radi unapređenja položaja pripadnika srpskog naroda u regionu; predlaganje mera i utvrđivanje programa promocije, saradnje i informisanja Srba u regionu; podršku procesu poboljšanja uslova za ostvarivanje statusnih prava Srba u regionu, pružanje administrativno-tehničke podrške Skupštini dijaspore i Srba u regionu i radnih tela Skupštine; pružanje administrativno-tehničke podrške Savetu za dijasporu i Savetu za odnose sa Srbima u regionu; rad u međuvladinim mešovitim komisijama za manjine i pripremu informacija o realizaciji međunarodnih dokumenata u oblasti zaštite manjina u državama regiona.
Sektor za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje
U Sektoru za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, unapređenje kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje obavljaju se poslovi koji se odnose na: definisanje aktivnosti u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata koje svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu;  unapređenje naučnih, kulturnih, prosvetno-obrazovnih i drugih vidova saradnje sa organizacijama iz matične države i insostranstva koje realizuju projekte  namenjene dijaspori i Srbima u regionu; poslove koordinacije i saradnje sa relevantnim državnim i drugim organima u cilju unapređenja obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu; dodelu nacionalnih priznanja za poseban doprinos u jačanju veza matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu; podizanje kapaciteta, stepena organizovanosti, modernizacije i umrežavanja organizacija u dijaspori i regionu;
Sektor za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu i drugih vidova saradnje.
U Sektoru za poslovnu saradnju i lokalno povezivanje s dijasporom i Srbima u regionu i drugih vidova saradnje obavljaju se poslovi koji se odnose na: praćenje, unapređenje, razvoj i jačanje ekonomske saradnje pripadnika dijaspore i Srba u regionu sa matičnom državom; ostvarivanje saradnje sa relevantnim privrednim subjektima u Republici Srbiji i inostranstvu u cilju unapređenja poslovne saradnje i investiranja dijaspore i Srba u regionu kao i lokalno povezivanje dijaspore i Srba u regionu;  analiza zakonodavnog okvira koji se odnosi na poslovnu saradnju i lokalno povezivanje; izrada internet prezentacije Uprave; upravljanje nalozima na društvenim mrežama; priprema i distribucija elektronskih biltena, promotivnih materijala i publikacija; priprema materijala za medije u Srbiji, dijaspori i regionu;
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije - Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu © Sva prava zadržana
REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA
Uprava za saradnju sa dijasporom
i Srbima u regionu
Nazad na sadržaj