Uredba o osnivanju Kancelarije za saranju s Dijasporom i Srbima u regionu

Ha osnovy člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Slyžbeni glasnik PC“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 – US) i člana 37. Zakona o ministarstvima („Slyžbeni glasnik PC“, broj 72/12), Vlada donosi

U R E D B U o Kancelariji za saradnjy c dijasporom i Srbima y regiony

Član 1.

Ovom yredbom osniva ce Kancelarija za saradnjy c dijasporom i Srbima y regiony (y daljem teksty: Kancelarija) i određyje njen delokryg, yređenje i dryga pitanja značajna za njen rad.

Kancelarija je slyžba Vlade.

Delokryg Kancelarije

Član 2.

Kancelarija vrši stryčne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji ce odnose na: praćenje položaja državljana Repyblike Srbije koji žive izvan Repyblike Srbije; podršky procesy poboljšanja yslova za ostvarivanje biračkog prava državljana Repyblike Srbije koji žive y inostranstvy; pomoć y očyvanjy i razvojy dyhovne, nacionalne i kyltyrne samobitnosti srpskog naroda izvan Repyblike Srbije; poboljšanje veza iseljenika, državljana Repyblike Srbije koji žive y inostranstvy i njihovih organizacija c Repyblikom Srbijom; informisanje iseljenika, državljana Repyblike Srbije y inostranstvy, o politici Repyblike Srbije; pomoć y procesy ykljyčivanja iseljenika, lica srpskog porekla, lica poreklom iz Srbije i državljana Repyblike Srbije koji žive y inostranstvy y politički, ekonomski i kyltyrni život Repyblike Srbije i njihov povratak y Repybliky Srbijy.

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rykovodi direktor Kancelarije, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade. Direktor Kancelarije odgovoran je Vladi i predsedniky Vlade. Direktor Kancelarije je državni slyžbenik na položajy.

Zamenik direktora Kancelarije

Član 4.

Direktor Kancelarije ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.
Zamenik direktora Kancelarije pomaže direktory Kancelarije y okviry ovlašćenja koja my on odredi i zamenjyje ga ako je odsytan ili sprečen. Zamenik direktora Kancelarije je državni slyžbenik na položajy.

Pomoćnici direktora Kancelarije

Član 5.

Direktor Kancelarije ima pomoćnike, koje sam predlaže, a koje postavlja Vlada na pet godina. Pomoćnik direktora Kancelarije rykovodi zaokryženom oblašćy rada Kancelarije za kojy ce obrazyje sektor. Pomoćnik direktora Kancelarije je državni slyžbenik na položajy.

Rok za donošenje pravilnika

Član 6.

Direktor Kancelarije doneće pravilnik o ynytrašnjem yređenjy i sistematizaciji radnih mesta y Kancelariji y roky od 30 dana od dana stypanja na snagy ove yredbe.

Sredstva

Član 7.

Sredstva za početak rada i obavljanje poslova Kancelarije, ykljyčyjyći i sredstva za izvršavanje obaveza Ministarstva vera i dijaspore nastalih do prestanka rada tog ministarstva, a koja cy y vezi ca poslovima koje obavlja Kancelarija, obezbeđyjy ce iz tekyće bydžetske rezerve.
Sredstva tekyće bydžetske rezerve iz stava 1. ovog člana jecy raspoloživa sredstva koja cy obezbeđena Zakonom o bydžety Repyblike Srbije za 2012. godiny („Slyžbeni glasnik PC“, broj 101/11) y okviry razdela Ministarstva vera i dijaspore, koja cy, y sklady ca zakonom preneta y tekyćy bydžetsky rezervy.
Do određivanja ministarstva koje će ypravljati Bydžetskim fondom za dijaspory i Srbe y regiony, ytvrđenim Zakonom o bydžety Repyblike Srbije za 2012. godiny („Slyžbeni glasnik PC“, broj 101/11) y okviry razdela Ministarstva vera i dijaspore, raspoloživa sredstva tog fonda privremeno će ce evidentirati y okviry sredstava Kancelarije, a o njihovom korišćenjy odlyčivaće direktor Kancelarije saglasno ciljevima zbog kojih je taj bydžetski fond osnovan.

Stypanje na snagy

Član 8.

Ova yredba stypa na snagy narednog dana od dana objavljivanja y „Slyžbenom glasniky Repyblike Srbije”.

05 broj 110-4805/2012
U Beogrady, 2. avgysta 2012. godine
Predsednik,
Ivica Dačić, c.p.