Usluge

  1. Upis u Evidenciju organizacija u dijaspori i evidenciju organizacija Srba u regionu

Zakonom o dijaspori i Srbima u regionu (Službeni glasnik 88/09), članom 40. propisano je vođenje Evidencije organizacija u dijaspori i organizacija Srba u regionu.

Proces upisa u Evidenciju propisan je Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Evidencije organizacija u dijaspori i evidencije organizacija Srba u regionu („Sl. glasnik RS“, br. 6/2010). Troškovi upisa u evidenciju su besplatni, kao i informacija o toku postupka koja se može dobiti upitom na mejl adresu evidencija@dijaspora.gov.rs

Upis organizacija u zvaničnu evidenciju vrši se na osnovu prijave za upis organizacija u evidenciju.

Uz prijavu za upis organizacija u zvaničnu evidenciju podnosi se:

a. rešenje o upisu u registar organizacija, kao dokaz da je organizacija u dijaspori, odnosno organizacija Srba u regionu registrovana u skladu s propisima strane države u kojoj živi dijaspora, odnosno u skladu s propisima države na osnovu kojih deluju organizacije Srba u regionu;

b. prevod rešenja na srpski jezik na ćiriličkom pismu obavljen kod nadležnog organa strane države;

v.akt o izboru lica ovlašćenog za zastupanje organizacije.

Više inforamcija o postupku možete pronaći OVDE.

 

  1. Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja 

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu (u daljem tekstu: Uprava) podnosi se, u skladu sa članom 15. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, pismeno.

Zahtev mora da sadržati: naziv i adresuUprave, podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt), što precizniji opis informacije koja se traži (jasno navedena informacija koja se traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Adresa Uprave  je Kneza Miloša 24-26, Beograd

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja ispred Uprave je Nikolina Milatović Popоvić – v.d. pomoćnika direktora,  e-mail: nikolina.milatovic@dijaspora.gov.rs

Više informacija o postupku možete pronaći OVDE.