srЋирилицаlatLatinicaenEnglish

Руководство

Директор Управе

У складу са чланом 30. Закона о државној управи (,,Службени гласник РС”, 79/05, 101/07 и 95/10), прописано је да органом у саставу руководи директор, који за свој рад одговара министру.

Директор руководи, планира, организује и координира рад Управе; распоређује послове на унутрашње јединице Управе; подноси извештаје о раду Управе; остварује сарадњу из делокруга Управе са другим органима и организацијама. представља  Управу и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова; одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених у Управи; обавља и друге послове у складу са законом.

в.д. директора Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону – Арно Гујон

Помоћници директора Управе

У складу са чланом 31. Закона о државној управи (,,Службени гласник РС”, 79/05, 101/07 и 95/10), прописано је да орган у саставу може имати једног или више помоћника директора. Помоћник директора руководи пословима у једној или више међусобно повезаних области рада органа у саставу и за свој рад одговара директору и министру. Помоћника директора поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.

Сектор за унапређење положаја Срба у дијаспори и региону – в.д. помоћника директора Николина Милатовић Поповић

Руководи радом Сектора, планира, усмерава и надзире рад запослених у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; припрема план рада сектора, извештај о раду и предлог буџетских средстава за рад; даје препоруке за уједначавање и примену најбоље праксе које се односе на послове из делокруга Управе и послове обезбеђивања јавности рада Управе; сарађује са  радним телима Владе; прати мишљења и документа међународних организација у области остваривања мањинских и других права Срба у региону и дијаспори, израђује извештаје и препоруке са циљем унапређења положаја Срба; остварује сарадњу са унутрашњим јединицама у Управи и другим органима и организацијама; обавља и друге послове по налогу директора.

Сектор за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно-образовних и других видова сарадње – в.д. помоћника директора Растко Јанковић

Руководи радом Сектора, планира, усмерава и надзире рад запослених у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; припрема план рада сектора, извештај о раду и предлог буџетских средстава за рад; даје препоруке за уједначавање и примену најбоље праксе које се односе на послове из делокруга Управе и послове обезбеђивања јавности рада Управе; сарађује са  радним телима Владе; остварује сарадњу са унутрашњим јединицама у Управи и другим органима и организацијама; обавља и друге послове по налогу директора.