srlaten

Организациона структура

За обављање послова из законом утврђеног делокруга Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону образују се следеће основне унутрашње јединице:

  • Сектор за праћење и унапређење положаја Срба у региону;
  • Сектор за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно-образовних и других видова сарадње;
  • Сектор за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону и других видова сарадње.

У Управи се као ужа унутрашња јединица изван Сектора образује Група за финансијске послове.

У Сектору за праћење и унапређење положаја Срба у региону обављају се послови који се односе на: континуирано праћење, модернизацију и редефинисање могућих модела сарадње матичне државе и Срба у региону; подршку процесу побољшања услова за остваривање статусних права Срба у региону и предлаже њихово унапређивање, као и подршку у процесу побољшања статусних  држављана Републике Србије који живе у региону; помоћ у унапређењу права и положаја Срба у региону; пружање административно-техничке подршке Скупштини дијаспоре и Срба у региону и радних тела Скупштине; пружање административно-техничке подршке Савету за дијаспору и Савету за односе са Србима у региону; активну сарадњу и координацију са свим релевантним органима и организацијама, ради ефикаснијег решавања права и положаја припадника Срба у региону, и предлагање мера за побољшање положаја припадника Срба у региону; стварање и унапређење културних, научних, просветно – образовних, спортским и другим активностима матице  и Срба у региону; предлагање и утврђивање програма промоције, сарадње и информисања Срба у региону; обављање других послова из делокруга Сектора.

У Сектору за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно-образовних и других видова сарадње обављају се послови који се односе на: дефинисање активности у оквиру Конкурса за суфинансирање пројеката које својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону; израда студија и истраживања у оквиру програмских активности Управе ради предлагања мера унапређења мера Конкурса за суфинансирање пројеката; стварање и унапређење културних, научних, просветно – образовних, спортским и другим активностима матице  и дијаспоре; побољшање веза исељеника, лица српског порекла и држављана Републике Србије који живе у иностранству и њихових организација у научни и културни живот Републике Србије; ефикасну сарадњу са српским организацијама и појединцима из земаља насталих из бивше СФРЈ и других суседних земаља, као и европских и прекоокеанских земаља; унапређење научних, културних, просветно-образовних и других видова сарадње са дијаспором и Србима у региону; очување и неговање српског културног, етничког и верског идентитета, пружањем подршке кроз заједничке  програме и пројекте, као и пружањем подршке унапређењу капацитета организација у дијаспори и региону; послове координације и сарадње са релевантним државним и другим органима у циљу унапређења образовно-васпитног рада у иностранству; доделу националних признања за посебан допринос у јачању веза матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону; подизање капацитета, степена организованости, модернизације и умрежавања организација у дијаспори и региону; креирање и одржавање базе података о црквама, задужбинама и  организацијама значајним за српску науку, културу и уметност у оквиру редовног процеса суфинансирања пројеката кроз конкурсе;

У Сектору за пословну сарадњу и локално повезивање с дијаспором и Србима у региону и других видова сарадње обављају се послови који се односе на: праћење, унапређење, развој и јачање економске сарадње дијаспоре и Срба у региону са матичном државом; промовисање инвестиционих аспеката сарадње дијаспоре и Срба у региону у Републици Србији; остваривање активне сарадње са свим релевантним привредним субјектима у Републици Србији и иностранству у циљу унапређења пословне сарадње и инвестирања дијаспоре и Срба у региону као и локално повезивање дијаспоре и Срба у региону; прикупљање података о потенцијалним изворима за финансирање пројеката и програмима међународне помоћи који се односе на дијаспору и регион; праћење правног положаја дијаспоре и Срба у региону;  анализа законодавног оквира који се односи на пословну сарадњу и локално повезивање; Израда интернет презентације Управе; Управљање налозима на друштвеним мрежама; Припрема и дистрибуција електронских билтена Управе; припрема и штампање промотивних материјала и публикација; припремање информација и саопштења Управе; припремање материјала за медије у Србији, дијаспори и региону; планирање и спровођење пројеката сарадње са медијима у Републици Србији, дијаспори и региону; преузимање аудио и видео записа у циљу мулитимедијалне презентације и квалитетнијег представљања Управе; израду плана за промоцију пројеката сарадње са медијима у Србији и медијима у иностранству; презентовање активности које спроводи Управа, и обавештавање медија о томе; обављање других послова из делокруга Сектора.

У Управи се као ужа унутрашња јединица ван сектора образује: Група за финансијске послове.

У Групи за финансијске послове, обављају се послови који се односе на: припрему предлога финансијског плана Управе и припрему планова извршења буџета Управе, и сачињавање извештаја о извршењу буџета Управе; обављање финансијско-материјалних послова за програме и пројекте који се финансирају из буџета; вођење пословних књига и усклађивање истих са главном књигом трезора, и састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја; обраду зарада и осталих личних примања запослених; припрему налога за плаћања; послове јавних набавки; обављање и других послова из делокруга Групе.