srlaten

Пасош

КЛИК ЗА ДЕТАЉНО УПУТСТВО.

Пасош је путна исправа која се држављанину Републике Србије издаје за путовање и боравак у иностранству, као и за повратак у земљу.
Издаје се за неограничен број путовања са роком важења од десет година, а лицима млађим од 14 година живота са роком важења од две године.

Захтев се предаје лично (а пасош може преузети подносилац лично или лице које он овласти) полицијској управи или станици, по месту пријављеног пребивалишта,односно боравишта, односно у надлежном дипломатско-конзуларном представништву.

Од докумената потребно је предати:

– важећу личну карту или, уколико се захтев подноси у дипломатско-конзуларном представништу Републике Србије,  другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет подносиоца,
– уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци уколико се захтев подноси у земљи, односно не старије од годину дана уколико се подноси у дипломатско-конзуларном представништву РС, које се предаје само код првог издавања биометријског пасоша,
– пасош чији је рок истекао или не може служити својој намени,
– доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша,

– за хитне случајеве писани доказ о хитности,
– друге јавне исправе уколико постоји потреба (нпр, извод из матичне књиге венчаних ако је дошло до промене презимена)

* грађани који већ поседују биометријску личну карту прилажу само, уз личну карту, стари пасош и доказ о уплаћеној накнади за образац пасоша.

Захтев за издавање путне исправе надлежни орган је дужан да реши у року од 30 дана од дана подношења захтева. За захтеве поднете преко дипломатског или конзуларног представништва РС рок је 60 дана (осим у хитним случајевима).

Закон о путним исправама („Службени гласник РС“ број 90/07)