srlaten

Обавезно пензијско и инвалидско осигурање

Обухвата три обавезне групе осигураника: запослене, лица која самостално обављају делатност и пољопривредници ( детаљније информације )

Од докумената за пријављивање потребно је приложити:
– попуњен образац захтева ( добија се у филијали или преко сајта )
– оверена фотокопија личне карте
– оверена фотокопија радне књижице
– образац М пријава на осигурање, непопуњен
– ако сте били осигураник самосталних делатности: уверење о обављању самосталне делатности
– ако сте били пријављени у Националној служби за запошљавање: потврда о периодима евиденције.

За стицање права на:
– старосну пензију: детаљне информације
– инвалидску: детаљне информације
– породичну(након смрти носиоца пензије): детаљне информације
– Остваривање и коришћење права на ПИО професионалних војних лица: детаљне информације

Места на којима можете остварити право на ПИО (филијале) 

За подношење захтева за утвђивањем пензијског стажа у иностранству потребно је предати:
захтев
– сви писани докази о стажу навршеном у иностранству
– фотокопија радне књижице
– доказ о служењу војног рока
– фотокопија личне карте
– извод из матичне књиге рођених

За подношење захтева за одобрењем исплате пензија у иностранству потребно је предати :
захтев
– копију решења о пензији
– доказ о држављанству
– доказ осталном боравку у иностранству.

Захтеви и документа предају се у филијали према месту пребивалишта или поштом, на адресу дирекције фонда Др Александра Костића 9 11000 Београд или покрајинског фонда Житни трг 3 21000 Нови Сад.