srlaten

Држављанство

Процедура добијања држављанства

Стицање држављанства пријемом

Најједноставнији начин за стицање држављанства Републике Србије за све припаднике српског народа са територије Републике Србије и из региона и њихове потомке, који Србију доживљавају као матичну државу јесте на основу члана 23. Закона о држављанству, који прописује:

„Припадник српског народа, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, има право да буде примљен у држављанство Републике Србије без отпуста из страног држављанства, ако је навршио 18 година живота и није му одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом“.

Под условима из става 1. овог члана,, у држављанство Републике Србије може бити примљено лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице борави на територији Републике Србије или је избегло у иностранство.“

Детаљно упутство прочитајте овде – по основу члана 23.

Стицање држављанства пореклом 

Упис у матичну књигу

По рођењу важно је уписати дете у матичну књигу рођених ради лакшег добијања држављанства РС, остваривања даљих права у домену Републике Србије и како би се избегла додатна процедура утврђивања држављанства. У случају да су оба родитеља или један у тренутку рођења детета држављани Републике Србије а дете рођено у иностранству, захтев за упис у матичну књигу рођених, где се уједно евидентира и држављанство, подноси један родитељ преко дипломатско-конзуларног представништва РС на чијем подручју родитељ који подноси захтев привремено борави. По пријему пријаве ДКП је одмах прослеђује надлежној матичној служби у Србији ради уписа детета у матичну књигу рођених. Захтев се може поднети и матичној служби општине по месту последњег пребивалишта родитеља у време рођења детета, ради уписа у матичну књигу рођених.

Уз захтев за упис прилаже се:
– оригинал извода из матичне књиге рођених иностраних органа на интернационалном обрасцу: Уколико није на интернационалном већ на обрасцу дотичне државе, он мора бити преведен и примерак оверен од стране дипломатско-конзуларног представништва РС (уз наплату одговарајуће таксе),
– доказ о држављанству Републике Србије за родитеље,
– извод из матичне књиге венчаних ако је дете рођено у браку или доказ о признавању очинства уколико је ванбрачно.

Закон о држављанству РС