srlaten

Упис у јединствени бирачки списак

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право регулисан је Законом о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011)

Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоупправе, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана НА ОВОМ ЛИНКУ.

Упис у бирачки списак је услов за остваривање бирачког права. У бирачки списак уписују се лица која имају бирачко право, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.

Бирачки списак води министарство надлежно за послове управе. Део бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе ажурира општинска, односно градска управа, као поверен посао.

Бирач се уписује у бирачки списак према месту пребивалишта, с тим што се на захтев бирача, у бирачки списак може уписати и његово боравиште у земљи, у складу са  законом.

Бирача који није уписан у бирачки списак уписује у бирачки списак до његовог закључења општинска, односно градска управа, а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора министарство надлежно за послове управе.

Бирач који има боравиште у иностранству уписује се у бирачки списак према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља, с тим што се у бирачки списак уписују и подаци о његовом боравишту у иностранству.

Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.

У бирачки списак уписују се следећи подаци: име и презиме бирача, име једног од родитеља бирача, бирачев јединствени матични број грађана, датум и место рођења бирача, пол бирача, место пребивалишта и адреса бирача, јединица локалне самоуправе у којој бирач има место пребивалишта, страна држава у којој бирач има боравиште, место боравишта и адреса бирача у иностранству и место боравишта за интерно расељена лица.

Име и презиме бирача који је припадник националне мањине двојако се уписује: прво ћириличким писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине.

У бирачки списак се уписује и податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи, односно према месту боравишта у иностранству. Поред податка да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи, у бирачки списак се уписује и место и адреса његовог боравишта у земљи, као и јединица локалне самоуправе у којој је место његовог боравишта.

Ако најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка у бирачки списак није уписан податак да ће бирач гласати на предстојећим изборима према месту боравишта у земљи, односно иностранству, бирач може гласати само према месту пребивалишта.

Министарство надлежно за послове управе решењем закључује бирачки списак 15 дана пре дана избора и у решењу утврђује укупан број бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту.

Решење о закључењу бирачког списка доставља се Републичкој изборној комисији најкасније у року од 24 часа од часа његовог доношења.

Републичка изборна комисија објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ укупан број бирача, одмах по добијању укупног броја бирача.

Овде можете преузети:

Захтев за упис у бирачки списак.

Упис у јединствени бирачки списак података о томе да ће бирач гласати у иностранству

Списак бирача у иностранству саставља се посебно за сваке изборе и у периоду након расписивања избора до пет дана пре закључења јединственог бирачког списка.

Бирача који  има боравиште у иностранству и који поднесе захтев за упис у бирачки списак непосредно општинској, односно градској управи или преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у иностранству, у бирачки списак уписује општинска, односно градска управа по месту његовог пребивалишта у земљи.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима.

Захтев да ће на изборима гласати у иностранству, бирачи који имају боравиште у иностранству  подносе најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднет захтев за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставља захтев надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се не уписује из јединственог бирачког списка по месту пребивалишта у земљи, односно уписује се и извод из јединственог бирачког списка према месту пребивалишта у иностранству.

Упис података да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству врши се почев од дана после расписивања избора, а најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка. Након одржаних избора подаци гласача у иностранству бришу се по службеној дужности из бирачког списка у року од 30 дана од одржаних избора.

Овде можете преузети:

Захтев за упис у бирачки списак гласача у иностранству.