srlaten

Руководство

Директор Управе

У складу са чланом 30. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, број  79/05, 101/07, 95/10, 99/2014, 30/18 и 47/18), прописано је да органом у саставу руководи директор, који за свој рад одговара министру.

Директор руководи, планира, организује и координира рад Управе; распоређује послове на унутрашње јединице Управе; подноси извештаје о раду Управе; остварује сарадњу из делокруга Управе са другим органима и организацијама. представља  Управу и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова; одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених у Управи; обавља и друге послове у складу са законом.

в.д. директора Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону – Арно Гујон

Помоћници директора Управе

У складу са чланом 31. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, број  79/05, 101/07, 95/10, 99/2014, 30/18 и 47/18), прописано је да орган у саставу може имати једног или више помоћника директора. Помоћник директора руководи пословима у једној или више међусобно повезаних области рада органа у саставу и за свој рад одговара директору и министру. Помоћника директора поставља Влада на пет година, на предлог министра, према закону којим се уређује положај државних службеника.

Сектор за праћење и унапређење положаја Срба у региону – в.д. помоћника директора Николина Милатовић Поповић

Сектор за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, унапређење културних, просветно – образовних и других видова сарадње- в.д. помоћника директора Олга Милојевић